Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilik Tipleriyle Öğrenme Stilleri Arasın

Pelin KÖSECE
2015 Turkish Studies  
ÖZET Bireylerin kişisel özellikleri birbirinden farklıdır. Kişisel özelliklerin farklı olması öğrenme stillerinin de farklı olmasına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının baskın öğrenme stillerini ve kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve öğrenme stillerini cinsiyet ve kişilik özellikleri değişkenleri açısından incelemektir. Tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak planlanan bu çalışmada veri toplama aracı olarak beş faktörlü kişilik ölçeği ve Kolb Öğrenme Stili
more » ... olb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programına kayıtlı bulunan 205 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler SPSS 15.0 programıyla analiz edilmiştir. Kullanılan istatistik analiz yöntemleri ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, Ki-Kare, one-way ANOVA testleri olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcıların öğrenme stili tercihleri kişilik tiplerine göre farklılıklar göstermektedir. Araştırma bulguları araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğunluğunun değiştiren öğrenme stiline sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca öğrencilerin öğrenme stilleri ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler: Öğrenme stili, öğretmen adayı, sınıf öğretmenliği, kişilik tipi, öğretmen yetiştirme  Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.7827/turkishstudies.8168 fatcat:xdlylwupgnajtoxnqys7jmzfmm