Geriatrik Hastalarda Retrograd İntrarenal Cerrahinin Etkinliği ve Güvenilirliği: Tek Merkez Deneyimi

Emre ALTINTAŞ, Ali Furkan BATUR, Mert Metehan ARSLANER, Murat GÜL, Mehmet KAYNAR, Özcan KILIÇ, Serdar GÖKTAŞ
2022 Harran üniversitesi tıp fakültesi dergisi  
Amaç: Bu çalışmada 65 yaş üstü hastalarda RIRS'ın etkinlik ve güvenliğini değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Kliniğimizde RIRC yapılan 65 yaş üstü 107 hasta retrospektif değerlendirildi. Hastalar hem komplikasyon olup olmasına göre (Grup:1 Komplikasyon yok, Grup 2: Komplikasyon var ) hem de yaşa göre iki gruba (Grup 1:65-74 yaş, Grup 2: 75 yaş ve üzeri) ayrıldı. Taşsızlık oranı, komplikasyon oranı, taş özellikleri, hastanede kalış süreleri açısından gruplar birbirleriyle
more » ... dı. Bulgular: Yaşa göre gruplara ayrıldığında grup (65-74 yaş) grup 2 (75 yaş ve üzeri ) arasında American Society of Anesthesiogists skoru, taş boyutu, taş sayısı ve taşın hounsfield ünitesi açısından fark gözlenmedi. Diğer yandan grup 2'nin hastanede kalış süresi ve komplikasyon oranının grup 1'e göre daha fazla olduğu gözlendi. (sırasıyla p değeri 0,01 ve 0,02) Hastalar komplikasyon görülme durumuna göre iki gruba ayrıldı. Grup1 (komplikasyon olmayan) ve grup 2 (komplikasyon olan) arasında ASA skoru, taşın hounsfield ünitesi ve taşsızlık oranında anlamlı fark saptanmadı. (sırasıyla p değeri: 0.127, 0.915, 0.379 ) Sonuç: Yaşlı nüfusun dünyada giderek artmasıyla böbrek taşı olan daha çok yaşlı hasta tedavi için başvuracaktır. Bu nedenle çalışmamız sonucunda olduğu gibi RIRS yaşlı hastalarda böbrek taşı tedavisinde etkinlik ve güvenlik açısından yaygın şekilde kullanılabilir.
doi:10.35440/hutfd.1134423 fatcat:nuibcgeqaret5h7tpccfzn6ok4