INDICATIVE INVESTIGATION IN TV COMMERCIALS AND THE ANALYSIS OF THE TURKISH AIRLINES COMMERCIAL "IMAGINE"

Hatice ÖZ PEKTAŞ
2017 The Turkish Online Journal of Design Art and Communication  
ÖZ Aynı zamanda bir tanıtım etkinliği olan reklam, mesajı aracılığı ile öncelikle satma işlevini yerine getirir. Reklam bir ürünü satmaya çalışırken genellikle kültür tarafından belirlenen dil, imgeler, fikirler ve değerlere başvurmaktadır. Televizyon reklamları ise tüketici ile kurmayı hedeflediği ilişkiyi hareketli olarak sunabilmesi ile dikkat çekmektedir. Televizyon reklamlarının avantajları olarak, göze ve kulağa aynı anda hitap etmesi ve mesajın diğer kitle iletişim araçlarına göre daha
more » ... çlarına göre daha kolay algılanabilir olması karşımıza çıkmaktadır.Reklam iletisinin algılanarak, anlamlandırılması aşamalarında göstergebilimciler yapısalcı yaklaşımdan yararlanarak çözümlemeler gerçekleştirmektedir. Televizyon reklamlarında her sahne bir gösterge içermektedir. Göstergeler, gördüğümüz ve görenin ardındaki gerçeği anlamak ve yorumlamak için kullanılan bir anlamlandırma biçimidir. Görsel göstergebilimde imgenin önemi çok büyüktür. Toplumlar giderek artan biçimde görsel iletişimin ve görsel kültürün egemenliğindedir. Reklam filmleri kullandıkları görsel-işitsel öğelerle ve mesajı kodlama biçimleriyle son derece dikkat çekici ve akılda kalıcı yapımlar olmak zorundadır. Bu çalışma içerisinde; görsel göstergebilim kuramı çerçevesinde Türk Hava Yolları'nın TV'de yer alan "Hayal Edince" reklam filmi çözümlenmektedir.
doi:10.7456/10702100/007 fatcat:km3cnz6amrey5ormmsgf37llry