Ekonomik Büyüme ve Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: MINT Ülkelerinden Ampirik Kanıtlar

Güller ŞAHİN, Eda YALÇINKAYA
2020 Current Research in Social Sciences  
ARAŞTIRMA MAKALESİ Öz Ekonomik büyümenin sağlık koşullarını iyileştirip iyileştirmediği, dolayısıyla sağlık kanalıyla toplumsal refahı destekleyip desteklemediği tartışmaları devam etmektedir. Bazı araştırmacılar ekonomik büyümenin sağlık çıktılarını iyileştirdiğini, bazıları ise büyümenin faydalarının abartıldığını iddia etmektedir. Devam eden bu tartışmalar, sağlık ekonomisi literatüründe büyüme ve sağlık konusunda araştırmaların yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı,
more » ... 6 zaman aralığı içerisinde ekonomik büyüme ve sağlık harcamaları arasındaki ilişkiyi Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye ülkeleri örneklem kümesi kapsamında incelemektir. Amaç kapsamında, sağlık harcamaları, gayri safi yurtiçi hâsıla, kamu sağlık harcamaları, yaşam beklentisi, nüfus, yaşlı ve genç bağımlılık oranı değişkenleri arasındaki ilişkilerin tahmin işlemlerinde panel veri analizi metodolojisi izlenmiştir. Sabit katsayılar modeline ait sonuçlarda, gayri safi yurtiçi hâsılanın ve kamu harcamalarının sağlık harcamalarını artırdığı, genç ve yaşlı bağımlılık oranlarının ise azalttığı görülmüştür. Sonuçlara göre, gayri safi yurtiçi hâsıla ve kamu harcamaları %1 arttığında, sağlık harcamaları sırasıyla yaklaşık olarak %1.15 ve %0.57 artmakta; genç ve yaşlı bağımlılık oranları %1 arttığında ise, sağlık harcamaları sırasıyla yaklaşık olarak %4.79 ve %3.65 azalmaktadır. Abstract There is controversy as to whether economic growth improves health conditions and, therefore, supports social welfare through health. Some researchers argue that economic growth improves health outcomes, while others claim that the benefits of growth are exaggerated. These ongoing discussions necessitate research on growth and health in the health economics literature. The goal of this research is in the range of 2000-2016 when the relationship between economic growth and health expenditure Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey is to examine the scope of countries in the sample set. Within the scope of the aim, panel data analysis was performed for estimating the possible relationships between variables of health expenditures, gross domestic product, public health expenditures, life expectancy, population, old and young dependency rates. In the results of the fixed coefficients model, gross domestic product and public expenditures increased health expenditures and young and old dependency rates decreased health expenditures. According to the results, when gross domestic product and public expenditures increased by 1% health expenditures increased by approximately 1.15% and 0.57%, respectively; when young and old dependency rates increased by 1% health expenditures decreased by approximately 4.79% and 3.65% respectively.
doi:10.30613/curesosc.656961 fatcat:d3bijecaobdtndoypwewkiscpy