Dissolution of parliament: Exercising or abusing of constitutional authorizations
Raspuštanje parlamenta - vršenje ili zloupotreba ustavnih ovlašćenja

Slobodan Orlović, Nataša Rajić
2018 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Др Сло бо дан П. Ор ло вић, ре дов ни про фе сор Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду S.Or lo vic@pf.un s.ac .rs Др На та ша Н. Ра јић, аси стент са док то ра том Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду N.Ra jic@pf.un s.ac .rs РАС ПУ ШТА ЊЕ ПАР ЛА МЕН ТА -ВР ШЕ ЊЕ ИЛИ ЗЛО У ПО ТРЕ БА УСТАВ НИХ ОВЛА ШЋЕ ЊА 1 Са же так: Рас пу шта ње пар ла мен та пред ста вља ка рак те ри сти ку си сте ма ме ке по де ле вла сти. Овај устав ни ин сти тут је нај о
more » ... ин сти тут је нај о збиљ ни ји меха ни зам про тив те же у од но су на ин стру мен те пар ла мен тар не кон тро ле вла де. Ње го ва при ме на, по пра ви лу, прет по ста вља не раз ре шив кон фликт у од но си ма пар ла мен та и вла де. Оту да jе основ ни сми сао овог ин сти ту та пре се ца ње та кве по зи ци је ко ја по сто ји из ме ђу пар ла мен та и вла де и из ноше ње та квог кон флик та пред гра ђа не као из вор не но си о це су ве ре ни те та. Пр во пи та ње ко је је отво ре но у ра ду је сте да ли је оправ да но упо тре би ти ин сти тут рас пу шта ња пар ла мен та у си ту а ци ји ка да не по сто ји озбиљ ни ји кон фликт у од но си ма пар ла мен та и вла де, ка да је вла да по др жа на ста билном пар ла мен тар ном ве ћи ном. Дру го пи та ње ко је се у ра ду отва ра је сте: да ли акт о рас пу шта њу пар ла мен та мо же би ти пред мет прав не кон тро ле. Кључ нере чи: пар ла мент, вла да, шеф др жа ве, рас пу шта ње пар ла мента, прав на кон тро ла.
doi:10.5937/zrpfns52-20442 fatcat:bz3lclksk5hsdme7d5bnztrkgm