The Impact of Intravitreal Ranibizumab Treatment on Outer Retinal Layer Thickness in Neovascular Age-related Macular Degeneration

Berrak Şekeryapan Gediz, Muhammet Kaim
2020 Hamidiye Medical Journal  
ÖZ Amaç: İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu ile tedavi edilen yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (YBMD) hastalarında dış retinal tabaka kalınlığının (DRTK) spektral-domain optik koherens tomografi (SD-OKT) ile değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntemler: Tek taraflı neovasküler YBMD nedeniyle intravitreal ranibizumab tedavisi almış en az 24 aylık takibi olan hastalar retrospektif olarak incelendi. Kuru tip YBMD olan diğer gözler kontrol grubu olarak kabul edildi. Başvuru anındaki, 12. aydaki ve 24.
more » ... 2. aydaki ve 24. aydaki en iyi düzeltilmiş görme keskinlikleri (EİDGK) ve SD-OKT'deki DRTK değerleri kaydedildi. Bulgular: Otuz iki hastanın 64 gözü dahil edildi. Yirmi dört aylık sürede ortalama enjeksiyon sayısı 10,7 idi. Enjeksiyon grubunda DRTK, tedaviden önce 81,6±4,7 μm iken, 12. ve 24. aylarda sırasıyla 80,9±4,8 μm'ye ve 78,8±4,8 μm'ye düştü. Aynı parametreler kontrol grubunda sırasıyla, 81,9±4,4 μm, 81,6±4,4 μm ve 80.8±4.3 μm idi. Her iki grupta da hem başlangıçtan 12. ve 24. ay kontrollere hem de 12. ay kontrolden 24. ay kontrole DRTK'de anlamlı düşüş vardı (p<0,001, tüm değerler). Başlangıçta DRTK açısından enjeksiyon ve kontrol grupları benzer olsa da 24 ayın sonunda DRTK enjeksiyon grubunda anlamlı derecede düşüktü (p=0,043). Her iki grupta da başlangıç, 12 ve 24. aylardaki EİDGK değişiklikleri anlamlı değildi (p>0,05, tüm değerler). DRTK azalma ve toplam enjeksiyon sayısı arasında pozitif anlamlı korelasyon izlendi (p<0,05, tüm değerler). Sonuç: YBMD'nin alt tipinden bağımsız olarak hastalığın doğal seyrinde DRTK anlamlı olarak azalmaktadır. Bununla birlikte neovasküler YBMD'li gözlere uygulanan ranibizumab enjeksiyonu bu azalmayı şiddetlendirmektedir. Anahtar Kelimeler: Dış retinal tabaka kalınlığı, neovasküler, OKT, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu, ranibizumab ABSTRACT Background: In this study, it was aimed to evaluate outer retinal layer thickness (ORLT) via spectral-domain optical coherence tomography (SD-OCT) in age-related macular degeneration (AMD) patients treated with intravitreal ranibizumab injection. Materials and Methods: Patients with unilateral neovascular AMD who received intravitreal ranibizumab injection with a followup period of at least 24 months were retrospectively identified. The fellow eyes with dry AMD served as a control group. Data on best corrected visual acuity (BCVA) and OCT findings on ORLT were recorded at baseline, at 12-and 24-month follow-ups. Results: Sixty-four eyes of 32 patients were included. The mean number of injections was 10.7 over a 24-month period. In the injection group, ORLT was 81.6±4.7 μm before the treatment, and decreased to 80.9±4.8 μm and 78.8±4.8 μm at 12-and 24-month follow-ups, respectively. In the control group, the same parameters were 81.9±4.4 μm, 81.6±4.4 μm and 80.8±4.3 μm, respectively. In both groups, a significant decline was noted in ORLT from baseline to 12-and 24-month follow-ups and from 12-to 24-month follow-ups (p<0.001, all values). While the injection and control groups were similar in terms of baseline ORLT, at the 24-month follow-up, ORLT was significantly lower in the injection group (p=0.043). The changes in BCVA were not significant from baseline to 12-and 24-month follow-ups in both groups (p>0.05, all values). A significant positive correlation was noted between the decrease in ORLT and the number of injections (p<0.05, all values). Conclusion: ORLT was found to be decreased significantly in the natural course of AMD regardless of the subtype, whereas the decrease in ORLT was aggravated by ranibizumab injection in neovascular AMD eyes.
doi:10.4274/hamidiyemedj.galenos.2021.58066 fatcat:y7m4z7qdejfq7miixflktsfqty