Handelskroniek

A. Voogd
1914 De Economist  
Dagen van strijd. Er is zeker wel niets dat op verkeersgebied op het oogenblik de pennen zoo in beweging brengt en zoo de aandacht bezighoudt als de vraag of het inderdaad zal komen tot een uiteenspatting van het verbond der verschillende transatlantische stoomvaartmaatschappijen en als gevolg daarvan tot een strijd van al die lijnen, welke al meet dan twintig jaren door vriendschappelijke overeenkomsten hadden getracht etkander her leven draagtijk en ... m~r te maken. Op zich zelf zou er in
more » ... h zelf zou er in dezen strijd eenige bekoring kunnen liggen, vooral voor dengeen die van oordeel is, dat de meest mogelijke bewegingsvrijheid voor elke onderneming slechts een voordeel kan zijn, omdat niets zoo zeer geschikt is aan te toonen, waar het intellect bij her beheer aanwezig is en men juist daardoor heenstuurt naar hetgeen de Engelschman noemt "the survival of the fittest". lntusschen volge hier reeds dadelijk, ten einde misverstand te voorkomen, de oprnerking, dat onderlinge overeenkomsten orntrent tarieven, orntrent verdeeling van gebied van bewerking en wat dies meer zij, zich natuurlijk zeer goed met het begrip vrijhandel verdragen en dat dergelijke ententes, tot stand gekomen uit den vrijen wilder contracteerende partijen met protectie niet het minst van doen hebben. Men zou hierover niet eens hebben te spreken, ware het niet dat dezer dagen van wege degene, van wie de oorzaak van al dit gevecht is uitgegaan --de Hamburg-Amerikalinie --hog al geschermd wordt met "freetrade", hetgeen uiteraard niet anders kan zijn dan een fraai etiquet voor de overweging, dat zij zich sterk genoeg gevoelt, om bet tegen haar verschillende mededingsters op te nemen, wanneer deze niet willen doen, hetgeen zij gaarne zou willen.
doi:10.1007/bf02189150 fatcat:nkofb7jn5fbmjdzdtp37arlzyu