A theology of the parish

Piotr Paweł Ochotny
2020 Teologia i Człowiek  
The parish went through a long path of historical transformations, until it took the shape we know today. It can be the subject of analyses of various scientific disciplines. The aim of this article is to present the theological view of the parish. Indepth theological reflection on the parish reality will be carried out in three points. After presenting the pre-council parish, the theology of the parish will be presented, deduced from the teaching of the Second Vatican Council on particular
more » ... ches and pre-council teaching of popes. Then, the theological view will be supplemented with a canonical perspective. Streszczenie. teologia parafii. Parafia przeszła długą drogę historycznych przeobrażeń, aż przyjęła kształt, który znamy dzisiaj. Może być przedmiotem analiz różnych dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie teologicznego ujęcia parafii. Pogłębiona refleksja teologiczna na temat rzeczywistości parafialnej przeprowadzona zostanie w trzech punktach. Po przedstawieniu przedsoborowej wizji parafii (1), ukazania zostanie teologia parafii, wydedukowana z nauczania Soboru Watykańskiego II o Kościołach partykularnych i posoborowego nauczania papieży (2), a następnie spojrzenie teologiczne uzupełnione zostanie o perspektywę kanoniczną (3).
doi:10.12775/ticz.2020.026 fatcat:qteqa2rswjec3jkmptzanqcvp4