РОЛЬ САНАЦІЙНИХ БАНКІВ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ДОВІРИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ РОЛЬ САНАЦИОННЫХ БАНКОВ В ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ УКРАИНЫ ROLE OF BRIDGE BANKS IN THE INCREASING OF TRUST LEVEL IN THE FINANCIAL SERVICES OF UKRAINE

Maksym Dubyna, Kateryna Kovalenko
unpublished
Поглиблено теоретичні засади функціонування санаційних банків, визначено їх сутність та основні функції, до числа яких віднесено такі: формування якісного портфеля активів; проведення активних операцій; реалізація розра-хунково-касового обслуговування клієнтів; стабілізація діяльності збанкрутілого банку; обслуговування вкладників; зміцнення довіри на ринку фінансових послуг. З'ясовано, що створення санаційних банків ефективно впливає на роз-виток ринку фінансових послуг, особливо у процесі
more » ... бливо у процесі застосування окресленого механізму для формування довіри у межах такого ринку до діяльності фінансових посередників. Впровадження таких механізмів дозволяє забезпечити лояльність клієнтів до функціонування фінансових установ, підтримувати їх віру в можливість державних інсти-туцій проводити ефективну політику у сфері регулювання їх діяльності. Ключові слова: банківська система, довіра, ринок фінансових послуг, санаційний банк, фінансова послуга. Рис.: 2. Бібл.: 7. Углублены теоретические основы функционирования санационных банков, определена их сущность и основные функции деятельности, к числу которых отнесены следующие: формирование качественного портфеля активов; проведение активных операций; реализация расчетно-кассового обслуживания клиентов; стабилизация деятельно-сти обанкротившегося банка; обслуживание вкладчиков; укрепление доверия на рынке финансовых услуг. Выяснено, что создание санационных банков достаточно эффективно влияет на развитие рынка финансовых услуг, особенно в процессе применения указанного механизма для формирования доверия в рамках данного рынка к деятельности финансовых посредников. Внедрение таких механизмов позволяет обеспечить лояльность клиентов к функциониро-ванию финансовых учреждений, поддерживать их веру в возможность государственных институтов проводить эффективную политику в области регулирования их деятельности. Ключевые слова: банковская система, доверие, рынок финансовых услуг, санационный банк, финансовая услуга. Рис.: 2. Библ.: 7. In the article theoretical bases of bridge bank functioning was deepened, their essence and the basic functions of activities were identified, in which were included the following: the formation of high-quality asset portfolio; conducting active operations; implementation of cash management services clients; stabilization activities of the bankrupt bank; maintenance of depositors; strengthening trust in the financial services market. It was found that the establishment of bridge bank effectively influences for the development of the financial services market, particularly in the process of application this mechanism for forming trust on such market to the activities of financial intermediaries. The introduction of such mechanisms allows to provide of customer loyalty to the functioning of financial institutions, to maintain their trust in the possibility public institutions to carry out of effective policies to regulate activities such institutions. Постановка проблеми. Глобалізаційний розвиток світової економіки призводить до формування тісних відносин між національними економічними системами. Саме тому ви-никнення кризових явищ у межах економіки однієї країни впливає на розвиток інших регі-онів, що вимагає формування механізмів забезпечення стійкого розвитку як світового гос-подарства, так і фінансової системи загалом. На сьогодні банківський сектор як одна з найважливіших складових міжнародної фінансової системи відіграє ключову роль у розви-тку економічних відносин багатьох країн. Забезпечення стабільного його функціонування є основою світового економічного розвитку. Проте кризові явища в економічній сфері ма-ють властивість циклічності, що підтверджується ретроспективними дослідженнями роз-витку світової економіки. Отже, актуальними стають питання формування механізмів пос-лаблення впливу таких кризових явищ на загальний економічний розвиток суспільства. Одним з таких інструментів є створення у межах національних банківських систем сана-ційних банків, які вже на сьогодні успішно реалізують свою діяльність у багатьох країнах.
fatcat:iez63r2yobdp5h5vllxb4xeux4