GENERAL DATA PROTECTION REGULATION. ORGANIZATIONAL AND IT ASPECTS IN FUNCTIONING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno-informatyczne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Tomasz Turek
2018 Ekonomiczne Problemy Usług  
Rozporz dzenie o Ochronie Danych Osobowych. Aspekty organizacyjno informatyczne w ma ych i rednich przedsi biorstwach Kody JEL: K00, K22, L38 S owa kluczowe: RODO, GDPR, ochrona danych osobowych, system informatyczny zarz dzania Streszczenie. W artykule poruszono podstawowe aspekty wdro enia RODO w ma ych i rednich przedsi biorstwach. Du e podmioty posiadaj zazwyczaj rozbudowane dzia y prawne i IT, które w profesjonalny sposób dostosuj organizacj do nadchodz cych zmian. W mniejszych
more » ... ejszych organizacjach RODO budzi niepokój i niepewno . Punktem wyj cia w artykule s zmiany, jakie wchodz w ycie 25 maja 2018 roku. W dalszej kolejno ci wskazano wymagania dla systemów informatycznych pod k tem ochrony danych osobowych. Trzecia cz artyku u wskazuje na potencjalne rozwi zania, które s stosowane w tym zakresie.
doi:10.18276/epu.2018.131/1-37 fatcat:dhtmeqwt4fhalbqu2sn32ltxby