اثر هویت‌یابی هواداران فوتبال بر عزت‌نفس جمعی آنان

بهزاد ایزدی
2018 Muṭāli̒āt-i ravān/shināsī-i varzishī  
هدف این پژوهش بررسی اثر هویت‌­یابی هواداران فوتبال بر عزت‌نفس جمعی آن‌ها بود. جامعة آماری شامل هواداران تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بود که تعداد 248 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که برایند شاخص­‌های برازش بر تأیید مدل ساختاری دلالت دارند. یافته­‌ها نشان داد که هویت­‌یابی هواداران فوتبال بر عزت‌نفس جمعی آن‌ها تأثیرگذار است. همچنین، هویت­‌یابی هواداران به‌ترتیب بر ابعاد عزت‌نفس جمعی عمومی، عزت‌نفس جمعی خصوصی، عزت‌نفس جمعی عضویت و عزت‌نفس جمعی هویت تأثیر
more » ... رد. می‌­توان نتیجه گرفت که هویت‌­یابی هواداران با تیم موردعلاقه می­تواند نقشی اساسی در ارتقای عزت‌نفس جمعی هواداران تیم‌های فوتبال داشته باشد و ابعاد عزت‌نفس جمعی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
doi:10.22089/spsyj.2017.3292.1340 doaj:0e6f21995b2d4f71adf97a525fb0804e fatcat:nybhupqvb5a55dm3oy6ucqc5oy