KÜÇÜK YAŞTA EVLENMENİN MÜEYYİDESİ

C Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y Xv
2011 unpublished
ÖZET Evlenme yaşı, MK m. 124'te erkek ve kadın için onyedi olarak belirlenmiş-se de, bu yaşı tamamlamadan evlenenlerin durumu kanunda açıkça düzenlenmemiş-tir. Bu durum ise doktrinde fi kir ayrılıklarına yol açmıştır. Butlan sebeplerinin kanun-da tahdidi olarak belirlenmiş olmasından hareket eden bir görüş, bu evliliklerin ge-çerli olduğunu savunmakta; buna karşılık başka bir görüş, bu evliliklere MK m. 153 hükmünün kıyasen uygulanması gerektiğini ileri sürmektedir. Küçük yaşta evlenme-nin
more » ... olduğu görüşü ise butlanın dayandırıldığı gerekçe itibarıyla ikiye ayrılmak-tadır. Bunlardan birincisi, butlanın kanuna aykırılıktan kaynaklandığını savunurken; ikinci görüş, butlanı ayırt etme gücünün yokluğuna dayandırır. Anahtar Kelimeler: Evlenme yaşı, evlenme ehliyeti, evlenmenin butlanı, ayırt etme gücünün yokluğu, kanuna aykırılık. THE SANCTION OF MARRIAGE BEFORE THE MARRIAGEABLE AGE ABSTRACT The marriageable age is determined by the Turkish Civil Code as "completion of seventeen years", but the Code didn't regulate the sanction to be applied to marriages which break this rule, and this situation has caused the disagreements in the literature. According to an opinion based on the fact that the diriment impediments to a marriage are regulated restrictively by the Turkish Civil Code, these marriages are valid, but there are different opinions about the validities of these marriages. One of them advocates that article 153 of Turkish Civil Code is applicable to them. The other opinions which defend that these marriages are not valid are different from each other in terms of the reasons. The fi rst one of them grounds the invalidity of the marriage on the breach of law, and the second one on the lack of the judicial faculty. Key Words: Marriageable age, marital capacity, invalidity of the marriage, lack of the judicial faculty, breach of law.
fatcat:qa6s43eudng6takjf4rrkkds2e