Models for Development of an Innovation Network in Clusters

Jacek Gancarczyk, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Krakow, Poland, Marta Najda-Janoszka, Faculty of Management and Social Communication, Jagiellonian University in Krakow
2020 Problemy Zarzadzania  
Abs t ra ct Purpose: The purpose of this article is to present selected models for development of an innovation network in clusters from the perspective of network relations. Design/methodology/approach: The argumentation draws upon the literature on the concept of the network and on the results of research of other authors related to the activity of companies in clusters. Findings: Hierarchical relations between the dominant company and suppliers using its technology offer limited
more » ... of innovation creation. Such an influence on the position of the company is exerted by "producer networks" where the leading company defines the conditions of production and supply and provides technology. Discovering new knowledge and creating innovation usually requires heterarchical relations where the power and decision-making process are decentralised and managerial competences and skills are balanced and dispersed among network participants. This case is represented by "buyer networks" where the leading company formulates expectations for product characteristics and the subcontractor responds to these requirements using its own development and design solutions. Research limitations/implications: The research is based on the theoretical literature on the concept of the network and on the results of empirical research of other authors related to the activity of companies in clusters. Originality/value: The article broadens the area of research in the field of cluster and network relations as well as indicates the possibility of using this knowledge in entrepreneurs' decisions. Modele rozwoju sieci innowacyjnej w klastrach S t res zcze ni e Cel: Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie wybranych modeli rozwoju sieci innowacyjnej w klastrach z perspektywy relacji sieciowych. Metodologia: Metodologia wraz z argumentowaniem bazuj na literaturze przedmiotu dotycz cej koncepcji sieci oraz na wynikach bada innych autorów zwi zanych z dzia alno ci firm w klastrach. Wyniki: Relacje hierarchiczne pomi dzy firm dominuj c a dostawcami korzystaj cymi z jej technologii oferuj ograniczone mo liwo ci tworzenia innowacji. Taki wp yw na pozycj firmy wywieraj "sieci producentów", w których wiod ca firma okre la warunki produkcji i dostaw oraz zapewnia technologi . Odkrywanie nowej wiedzy i tworzenie innowacji wymaga zwykle relacji heterarchicznych, w których w adza i proces decyzyjny s zdecentralizowane, a kompetencje i umiej tno ci mened erskie s wywa one i rozproszone w ród uczestników sieci. Taki przypadek prezentuj "sieci kupuj cych", w których wiod ca firma formu uje oczekiwania dotycz ce cech produktu, a podwykonawca odpowiada na te wymagania, stosuj c w asne rozwi zania w zakresie rozwoju i projektowania. Ograniczenia bada i wnioskowania: Badania opieraj si na teoretycznej literaturze przedmiotu w zakresie koncepcji sieci oraz na wynikach bada empirycznych innych autorów dotycz cych dzia alno ci firm w klastrach. Oryginalno : Artyku poszerza obszar bada w zakresie koncepcji klastrów i relacji sieciowych, a tak e wskazuje na mo liwo wykorzystania tej wiedzy w decyzjach przedsi biorców. S owa kluczowe: sie innowacyjna, klastry, innowacje.
doi:10.7172/1644-9584.87.8 fatcat:djdx7peoivfifbkfdlcz65popy