TOPLUMSAL YAPI ÇÖZÜMLEMELERİ VE BİLGİ TOPLUMU

Abdülbeşir CEYLAN
2021 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi  
ÖZ Toplumsal yapı sosyolojinin odak noktasını oluşturan kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda toplumsal yapı, makrososyolojik alanda toplumların sınıflamasına götüren bir ölçütler dizgesinin yardımıyla kurulan bir modeldir. Bu çalışmada bilgi toplumu, sosyolojinin klasik kuramcılarının tanımlamaya çalıştığı toplumsal yapılar doğrultusundaki metodolojik sınıflandırma çerçevesinde çözümlenmiştir. İnsanlık, varlığını daha çok sanayileşme sürecine borçlu olduğu bilgi
more » ... olduğu bilgi toplumu sürecini, yaşamaktadır. Bilgi toplumu, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine yatırım yapan ve pek çok özelliğiyle sanayi toplumundan farklılık gösteren bir toplumdur. Modern ile postmodern arasındaki kırılmada neyin belirleyici olduğu konusu, sosyal bilimciler arasında tartışmalıdır. Fakat sanayi sonrası toplumu postmodern toplum olarak niteleyenler, diğer nitelemelerden epistemolojik açıdan farklılık arz ederler. Postmodern toplum kuramcıları genel olarak sanayi sonrası toplumu, modern sonrası olarak farklı bir paradigma temelinde yeniden şekillendiği yönünde ortak bir kanaati paylaşırlar. Bunların yanı sıra bilgi toplumu, teknolojinin gelişmelerin insanlığı şekillendirmesi açısından teknoloji toplumu olarak da değerlendirilmektedir. Dünyadaki gelişmeler, haberler ve bilgi bu teknolojik araçlarla iletilmekte ve yayılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, yukarıda bahsedilen farklı toplumsal yapıların incelenmesine ek olarak, küreselleşmeye de değinilerek Türkiye'nin durumuna da bir bakış açısı sunulmaktadır. ABSTRACT Social structure emerges as one of the concepts that constitutes the focus of sociology. Social structure is also a model established with the help of a system of criteria that leads to the classification of societies in the macro-sociological field. In this study, the information society has been analyzed within the framework of the methodological classification in line with the social structures that classical theorists of sociology tried to define. Humanity is experiencing the information society process, which it owes its existence mostly to the industrialization process. Toplumsal Yapi Çözümlemeleri ve Bilgi Toplumu, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (e-gifder), 9 (1) 502-533 Therefore, in this study, in addition to examining the above-mentioned different social structures, a point of view to the state of Turkey is also provided with reference to globalization.
doi:10.19145/e-gifder.835368 fatcat:o5jt6zalofcyzdl6cwvaf6xp7y