Descriptive Features of Depressive Disorder Patients with who Have Committed Suicide by Drug Overdose

Muhammed Nabi Kantarci, Eyup Kandemir, Mustafa Balkay, Gurol Berber, Omer Demirel, H. Murat Emul, Hamdi Tutkun
2013 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology  
ÖZET: Adli Tıp Kurumu'nca incelenen ilaçla intihar eden depresif bozukluk tanılı hastaların tanımlayıcı özellikleri Amaç: Depresif bozukluk tanılı ilaçla intihar eden olguların hangi tür ilaçları ne şekilde aldığı ve yaklaşık olarak ne kadar süre sonra öldüklerini ortaya koymak amaçlandı. Yöntemler: İlaçla intihar ettiği tespit edilen aynı zamanda major depresyon hastası olan ve otopsilerinde içtikleri ilaca ait etken madde bulunan 13 kadın ve 18 erkek toplam 31 olgu çalışmaya dahil edildi. Her
more » ... bir otopside tespit edilen ilaçlar; "yalnızca antidepresan içerenler", "hiç antidepresan içermeyenler" ve " en az bir antidepresan ilaçla birlikte diğer grup ilaçlardan en az birini içeren (karışık)" olmak üzere 3 grupta ele alındı. Otopsi sonuçlarına göre olguların kan, idrar ve/veya vücut dokularında 35 çeşit ilaç tespit edildi. İntihar amaçlı kullanılan 35 çeşit ilacın tekli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı kombinasyonlar halinde kullanıldığı tespit edildi. 31 olgu içinde yalnızca 4 olguda 4 ve daha fazla sayıda ilaç kombinasyonu vardı. Bu yüzden istatistiksel olarak değerlendirme yapılırken ilaç kombinasyonları; "Tekli", "İkili" ve "≥ 3'lü" olmak üzere 3 farklı şekilde ele alındı. Bulgular: Her iki cinsiyette de antidepresan içermeyen grupla intihar sayısı fazladır. Ancak ilaç gruplarına göre cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Tek ilaçla ve ikili kombinasyonlarla intiharlarda daha çok antidepresan içermeyen grup tercih edilmiştir. ≥ 3'lü kombinasyonlarda daha çok hem antidepresan içeren hem de antidepresan olmayan ilaçları içeren yani karışık grup tercih edilmiştir. İlaç gruplarına göre ilaç kombinasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p=0,05). Onaltı olgu aynı gün içerisinde ölü bulunmuş, 15 olgu ise yoğun bakım tedavisi gördükten sonra ölmüştür. Yalnızca antidepresan içeren grupla intihar eden olgularda aynı gün içerisinde ölü olarak bulunanların sayısı, yoğun bakım tedavisi gördükten sonra ölenlerin sayısından fazladır. Ancak ilaç gruplarına göre ölüm zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Sonuç: En sık veya en öldürücü zehirlenmeye neden olduğu gözlenen ilaçların daha sıkı denetim ve gözetimle kontrol altında tutulması gerekmektedir. Aydınlatılmış onam alınırken nasıl ki ilacın terapötik dozdaki etkileri anlatılıyor ise, ilaç paketindeki ilaçların tamamının tek seferde alındığı taktirde nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda da hastanın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Depresyon hastalarına ilaçları kutu halinde verilmeyip sınırlı sayıda verilebilir. Bu durumda diğer ilaçların da gerekirse şifreli kasada saklanması gerekmektedir. Diabet hastalarının depresyona girip girmediği konusu da ayrıca yakından takip edilip değerlendirilmelidir. Anahtar sözcükler: Depresyon, ilaç, tamamlanmış intihar, toksisite Kli nik Psikofarmakoloji Bülteni 2013;23(2):155-61 ABS TRACT:
doi:10.5455/bcp.20120412022107 fatcat:nhbgpwhgo5aidbn7eqzhjznvxu