TÜKETİCİLERİN KONUT TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİNİN AHP İLE ÖLÇÜLMESİ: GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ

SALİH MEMİŞ
2019 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi  
ÖZ Son yıllarda yaĢanan teknolojik geliĢmeler ve artan rekabet koĢulları sonucunda dünya büyük bir değiĢim içine girmiĢtir. YaĢanan geliĢmelerin sonucunda bireylerin ihtiyaç ve beklentileri de değiĢmiĢtir. Bu bağlamda her sektörde olduğu gibi konut sektöründe de değiĢimler yaĢanmıĢtır. Konut sektöründe yaĢanan bu değiĢimler karĢısında rekabet avantajı elde etmek isteyen inĢaat iĢletmeleri için de müĢteri ihtiyaç ve beklentilerini belirleyip bu doğrultuda ürün ve hizmetleri oluĢturmaları önemli
more » ... ale gelmiĢtir. Özellikle konut sektöründe rekabet ortamından sıyrılabilmenin yolu müĢteri ihtiyaçlarının iyi bir Ģekilde anlaĢılabilmesi ve müĢteri odaklı stratejilerin benimsenmesinden geçmektedir. Her hane halkının aile yaĢam döngüsünün bir aĢamasında konut tercihi ile ilgili belli kararlar alması olasıdır. Hane halkı konut kararları aslında taĢınma kararını ve yeni bir konut seçimini içermesine rağmen, bu kararların alınması süreci çok karmaĢıktır. Zira değiĢken koĢullar çok fazla sayıda farklı konut kararlarını ortaya çıkarabilir. Konut satın alınabilirliği, sadece ekonomik uygulanabilirlik açısından değerlendirilmemesi gereken karmaĢık bir konudur. YaĢam kalitesini ve toplumun sürdürülebilirliğini arttırmak için konutun çevresel ve sosyal unsurları da dikkate alınması gerekir. Bu çalıĢmada, çeĢitli ekonomik, çevresel ve sosyal kriterleri göz önünde bulundurularak konut tercihini etkileyen kriterlerin ağırlıklandırılması amaçlanmıĢtır. Bu amaçla belirlenen kriterlerin ağırlıklandırılması AHP yöntemi kullanılarak yapılmıĢtır. Yapılan AHP sonuçlarına göre en önemli ana kriterin "Konutun Konumu" olduğu tespit edilmiĢtir. Diğer taraftan konut seçimi kriterlerlerine en az etkisi olan ana kriter ise "Konutun Çevresel Sürdürülebilirliği" olmuĢtur. ABSTRACT As a result of technological developments in recent years and increasing competition conditions, the world has undergone a major change. The needs and expectations of individuals have changed as a result of the developments. In this context, housing sector has experienced changes as in every field. It has become important for the construction companies that want to gain competitive advantage against these changes in the housing sector by identifying customer needs and expectations and creating products and services accordingly. The way to stand out among the rivals especially in the housing industry is to understand customer demands well and to follow customer-oriented strategies. It is possible that each household will make certain decisions about housing preference at a stage of family life cycle. Although the housing decisions of the households
doi:10.33692/avrasyad.543867 fatcat:ibp6anvmuzbe7hg7mqy5jr4ssm