KALE (DENİZLİ) GÜNEYİNDEKİ BÖLGENİN JEOLOJİK VE PETROGRAFİK İNCELEMESİ

Yahya ÖZPINAR
1995 Pamukkale University Journal of Engineering Sciences  
Kale güneyindeki bölgede üst üste gelmiş tektonik birimler yer alır. Bölgede en altta Üst Kretase - Alt Paleosen pelajik kireçtaşları ve bunların üzerinde uyumlu olarak gelen Üst Paleosen - Alt Eosen flişi yer almaktadır. Bu birimler otokton bir konumda bulunurlar. Bunların üzerine tektonik dokunaklı olarak "Ofiyolitik seri "gelir. İkinci tektonik birim ise, Üst Triyas(?) -Alt Kretase karbonatlarıdır. Oligosen kırıntılı çökeller tüm alttaki birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla örtmektedir.
more » ... la örtmektedir. Burdigaliyen kireçtaşları da Oligosen çökellerini açısal uyumsuzlukla örter.Kale güneyindeki ofiyolitler, başlıca tektonitler ve bunları kesen damar kayaçları olmak üzere iki ana bileşenden oluşur ve eksik dizi karakterli bir ofiyolit topluluğunu temsil eder. Ofiyolitik serinin şimdiki yerlerine yerleşmesi Orta Eosen veya Orta Eosen - Oligosen arası bir dönemde olmuştur. Ofiyolitik serinin tektonik hatlarında ve tabanlarında "Tektonik dilim " şeklinde metamorfik kayaçlar yer alır. Bunlar, ofiyolitin yerleşimi esnasında tabandan ve çevreden koparılarak ofiyolitik seriye dahil edilmiş kayaç parçalarıdır.
doaj:5eedbd47d50d45bb9fcc0864841bd333 fatcat:jeie4pwzuzfjdjjdikrxcccoh4