Principle of entry in the real estate register with reference to the court practice
Načelo upisa u registar nepokretnosti sa osvrtom na sudsku praksu

Jelena Tešanović
2017 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Је ле на Ј. Те ша но вић, сту дент док тор ских сту ди ја Уни вер зи тет у Но вом Са ду Прав ни фа кул тет у Но вом Са ду je le na.j.te sa no vic @gmail.co m НА ЧЕ ЛО УПИ СА У РЕ ГИ СТАР НЕ ПО КРЕТ НО СТИ СА ОСВР ТОМ НА СУД СКУ ПРАК СУ Са же так: Циљ овог ра да је са гле да ва ње на че ла кон сти ту тив но сти упи са у ре ги стар не по крет но сти са аспек та прав не те о ри је и ак ту ел не судске прак се. Уо ча ва ју ћи по сто ја ње од ре ђе них тен ден ци ја да се, у ма њој или ве ћој ме ри,
more » ... ј или ве ћој ме ри, од сту па од од ре да ба за ко на ко је ре гу ли шу ову област, ау тор скре ће па жњу на мо гу ће по сле ди це ова кве при ме не пра ва. Свр ха на че ла уписа у јав не књи ге за пра во је у мо гућ но сти су прот ста вља ња укњи же них пра ва свим тре ћим ли ци ма, ка ко би се обез бе ди ло њи хо во деј ство er ga om nes, contra om nes. Тај прин цип је би тан и ка да се упи сом већ по сто је ћа пра ва са мо пу бли ку ју, а по го то во ако про ме на у по гле ду пра ва тек на ста је упи сом. У том сми слу, го во ри се о де кла ра тив ном и кон сти ту тив ном зна ча ју упи са у ре ги стар не по крет но сти. У ра ду се ис ти че да на че ло кон сти ту тив но сти упи са тре ба до след но при ме њи ва ти, она ко ка ко то за кон и на ла же, у контек сту оста лих на че ла ка та стра не по крет но сти и на че ла гра ђан ског права уоп ште. Са мо ова кво по сту па ње су до ва мо же обез бе ди ти да за кон бу де исти за све, као и вла да ви ну пра ва и нео п ход ну прав ну си гур ност. Кључ не ре чи: ре ги стар не по крет но сти, на че ло упи са, кон сти ту тивност упи са, сти ца ње пра ва сво ји не, суд ска прак са. 1. НА ЧЕ ЛА КА ТА СТРА НЕ ПО КРЕТ НО СТИ "Под на че ли ма зе мљи шнок њи жног пра ва под ра зу ме ва ју се нај оп шти ја пра ви ла ко ја ва же у овој обла сти". 1 Не ка од ових на че ла су из ри чи то би ла
doi:10.5937/zrpfns51-15804 fatcat:xbcl2l4nhvcj5glcpy5ropinyu