Çeltik Üretiminin İklim Değişikliği Üzerine Etkisi Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Sema Ezgi YÜCEER, Sibel TAN, Sabri Sami TAN, Eylem DURMUŞ
2022 Tarım Ekonomisi Dergisi  
Amaç: İkl m; sıcaklık, nem, atmosfer basıncı, rüzgâr, yağış, nem sev yeler , güneş ışığı yoğunlukları, bulut örtüler ve d ğer meteoroloj k olayların bel rl zaman çer s ndek ortalaması olarak tanımlanmaktadır. İkl m değ ş kl ğ ; karşılaştırılab l r zaman d l mler nde kısa ve uzun vadel gözlemlerle hava koşullarındak herhang b r değ ş kl k ve bunun yanında nsan faal yetler sonucunda küresel atmosfer n b leş m n doğrudan ya da dolaylı b ç mde bozan ve kl m üzer nde meydana gelen değ ş kl klere den
more » ... r (Ullah et al. 2018; TOB, 2020). İkl m koşullarına büyük ölçüde bağlı olan sektörler n başında da tarım gelmekted r. İkl m değ ş kl ğ sürdürüleb l r tarımsal kalkınmayı tehl keye atmakta, b rçok ç ftç n n ver m ve gel r nde c dd b r tehd t oluşturmakta, yer üstü ve yer altı su denges n azaltmaktadır. Sera gazları kl m değ ş kl ğ ne sebep olan ana unsurlardan b r d r. TÜİK (2021) ver ler ne göre, sektör bazında ncelend ğ nde, tarımın sera gazı em syonunun 2018 yılı t bar yle %12,5 paya sah p olduğu görülmekted r. Çelt k en öneml sera gazı (GHG) em syon kaynağıdır ve FAO (2021) stat st kler ne göre dünya toplamında 2019 yılında, buğday ve mısırdan sonra yaklaşık 162 m lyon ha le en fazla ek m yapılan temel gıda maddeler nden b r d r (Pramono et al. 2021). Bu b lg ler ışığında araştırmada geçm şten günümüze kadar kl m değ ş kl ğ ve çelt k alanında yapılmış b l msel yayınlar b bl yometr k anal z yöntem yle ncelenerek kl m değ ş kl ğ le çelt k üret m arasındak l şk konusunda yapılan çalışmaların zamansal evr m , l teratürdek durumu s stemat k ve kapsamlı b r b ç mde ortaya konulması amaçlanmıştır. İncelenen yayınlar sonucunda elde ed len ver ler görsel har talama tekn ğ yle resmed lm şt r. Tasarım/Metodoloj /Yaklaşım: Ver tabanı Scopus'tan er ş len toplam 1257 adet b l msel yayından oluşmuştur. Toplanan ver ler b bl yometr k anal z yöntem yle ncelenm şt r. Bulgular: L teratür ncelend ğ nde kl m değ ş kl ğ , tarım, sera gazı, metan, p r nç, küresel ısınma, sera etk s , tarımsal üret m, gıda güvenl ğ g b ana temalar üzer nde araştırmanın gerçekleşt ğ tesp t ed lm şt r. Özgünlük/Değer: Araştırma, 1994'ten günümüze kadar küresel boyutta yaşanan kl m değ ş kl ğ le çelt k üret m l teratürüne b bl yometr k anal z yöntem le ncelenmes yle d ğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Anahtar kel meler: İkl m Değ ş kl ğ , Çelt k, B bl yometr k Anal z, VOSv ewer Invest gat on w th The B bl ometr c Analys s Method of Stud es about the Effect on Cl mate Change of Paddy Product on
doi:10.24181/tarekoder.963118 fatcat:wykkjtiaajgxhduvrhwat7nd5q