Charakterystyka wietnamskiego przedsiębiorcy w Polsce – analiza metafor

Agnieszka Brzozowska
2019 Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  
Artyku opisuje wyniki badania jako ciowego polegaj cego na przeprowadzeniu wywiadów pog bionych na 20 wietnamskich przedsi biorcach funkcjonuj cych w Polsce. Celem badania by o scharakteryzowanie rodowiska przedsi biorców wietnamskich w Polsce. Aby zrealizowa cel i pog bi dyskusj , podczas rozmowy pos u ono si metafor zwierz cia. Badani proszeni byli o porównanie przedsi biorców wietnamskich do zwierz cia i uzasadnienie przypisanym im cech. Cz badanych zauwa y a, e pokolenie pierwsze i drugie
more » ... pierwsze i drugie imigrantów ró ni si od siebie pod wzgl dem pracowito ci, czasu wolnego i podej cia do pieni dzy. Dla cz ci Wietnamczyków spo eczno by a homogeniczna niezale nie od tego, czy to by o pierwsze czy drugie pokolenie. Mimo przedstawiania ró nych zwierz t, opisywane przez nich cechy s spójne. Badanie pokazuje w jaki sposób przedsi biorcy wietnamscy postrzegaj swoj spo eczno . S owa kluczowe: metafory, przedsi biorczo imigrantów, Wietnamczycy w Polsce, techniki projekcyjne. The following paper describes the results of a qualitative study involving in-depth interviews on 20 Vietnamese entrepreneurs operating in Poland. The aim of the study was to characterize the society of Vietnamese entrepreneurs in Poland. To achieve the goal, the Author used during the conversation a metaphor of the animal to deepen the discussion. The respondents were asked to compare the Vietnamese entrepreneurs to the animal and justify the features assigned to them. Some respondents noticed that the first and second generation of immigrants are different in terms of diligence, leisure time and approach to money. For some of the Vietnamese, the community was homogenous regardless of whether it was the first or the second generation. Despite presenting different animals, the features they describe are consistent. The study shows how Vietnamese entrepreneurs perceive their community.
doi:10.7172/1733-9758.2018.29.9 fatcat:75np7gxk3rcr7enderozoc2xry