Habitat selection of four sympatric pheasants in Guanshan National Nature Reserve, Jiangxi, China

Peng LIU, Xiao-Feng HUANG, Shu-Sheng GU, Chang-Hu LU
2013 Zoological Research  
doi:10.3724/sp.j.1141.2012.02170 pmid:22467392 fatcat:o5bsrcbw6jduhnikb44xlshlve