10.5937/kultura1442113m = Knowledge and the diegetic world of feature film

Sasa Milic
2014 Kultura  
Са же так: Овај рад се ба ви ти ме ка ко гле да о ци раз у ме ју игра ни филм.Даби смобо љераз у ме лика косеовајпро цесод ви ја,упо ре ди лисмозна њеоре ал номсве туизна њеко јегле да лацсти чепра ће њемфилм скефик ци је.Затонамјепо слу жиорадП.Ф.Стро со на, ко јипрет по ста вљадаосно вуљуд скогзна њапред ста вља јума те ри јал ниобјек тииосо бе.Та ко ђе,упо тре би лисмоираз ви липо јам си ту а ци о ногмо де ла,ко јигле да о цико ри стедапо ве жураз ли чи те објек теумре жеита коство рехи је
more » ... р хи јуко јајелак шазапро це су и ра ње.Уне мојко ме ди ји,уви зу ел нимге го ви ма,мо гусена ћи при ме рика дагле да лацдо жи вља вапот пу нупро ме нупро стор но вре мен ске мре же у вр ло крат ком пе ри о ду. Објек ти ме ња ју сво је зна че ње,чакиоб лик,при мо ра ва ју ћигле да о цанапот пу нупро ме нупа ра ме та рако јеко ри стидабираз у меоди је гет скисвет.Овај на порјета ко ђеимо гућ ностзагле да о цадаспо знане кеодвољ нихине вољ нихпро це сако јисеод ви ја јуовомпри ли ком,штода јеова квимфилм скимфор ма мазна чај номе стозбогре флек сив них потен ци ја лако јесууста њудараз ви ју. Кључ нере чи:свест,зна ње,фик ци ја,си ту а ци о нимо дел,Ба стер Ки тон
doi:10.5937/kultura1442113m fatcat:k577cwbiqncbpevf5zclmququu