جبران خسارت بدنی در فقه اسلام و قانون مجازات

Sarkhosh Javad, مولایی، زینب
2017 Zenodo  
یکی از موضوعات مهم در فقه اسلام مسیله جبران خسارت بدنی است . مسیولیت به معنای قانونی آن التزام شخص به تحمل حکم قهری قانون در قبال رفتاری است که از وی صادر شده است. مسیولیت اقسام مختلفی دارد مانند مسیولیت اخلاقی و حقوقی. مسیولیت حقوقی دارای دو قسم است : مسیولیت کیفری و مسیولیت مدنی. مسیولیت کیفری یا جزایی، مسیولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد. مسیولیت مدنی در اصطلاح حقوقی به مسیولیت شخصی در مقام جبران خسارتی
more » ... که خود یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره وی باشد به دیگری وارد می آورد. در اکثر نظام های حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسیول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است که در فقه اسلام از آن تعبیر به دیه می شود. در اینکه ماهیت دیه مسیولیت کیفری است یا مسیولیت مدنی اختلاف وجود دارد. در این رابطه نظر دیگری هم وجود دارد که دیه ماهیتی دوگانه دارد. در این مقاله به بررسی نظرات پرداخته خواهد شد.
doi:10.5281/zenodo.3683988 fatcat:54n5qcktizfkxibonl5o57j3nm