NÜKLEER ENERJİ ve TARTIŞMALAR IŞIĞINDA TÜRKİYE'DE NÜKLEER ENERJİ GERÇEĞİ Nuclear energy and reality of nuclear energy in Turkey in the light of discussions

Kadir TEMURÇİN, Alpaslan ALİAĞAOĞLU
2003 Co  
Özet: Çalışmanın konusunu nükleer enerji oluşturmaktadır. Çalışmada nükleer enerji ile ilgili genel terimler, nükleer enerjinin tarihi gelişimi ve kullanım alanları irdelendikten sonra, bu enerji kaynağının olumlu ve olumsuz yanları üzerinde durulmaktadır. Nükleer enerjinin dünya üzerinde coğrafi dağılışı başka bir başlık altında incelenmekte ve ülkemizde nükleer enerji elde etme çalışmalarına geçilmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de nükleer enerji kaynağına olan ihtiyaç tartışma
more » ... htiyaç tartışma konusu olmuştur. Tartışma bir yandan bu enerji kaynağının gerekliliği bir yandan da potansiyel santralin kuruluş yeri, yani Akkuyu üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışmanın amacı nükleer enerjinin özelliklerini ve bu enerji kaynağı ile ilgili ülkemizde yaşanan tartışmaların içeriğini bilim dünyasına duyurmaktır. Abstract: The subject of study is of nuclear energy. After the general terms related to the nuclear energy, its historical development, and its usage areas have been investigated, the adventages and disadventages of this energy are paid attention in this study. Spatial distribution of nuclear energy sources are dealt with under another title, and then, the acheivement works of nuklear energy in our country, Turkey, are studied. As in the whole world, the need of nuclear energy source has been of discussion metter in our country. The discussion consantrates on both the necessity of this energy and its potantal santral establishement place; namely Akkuyu. The aim of study is to explain the nuclear energy properties and to consider the contex of discussion on the very energy in our country at length.
doi:10.1501/cogbil_0000000034 fatcat:w5u4z7m7rjg5ndgb3rojreyvzu