Jeden model a různé zájmy : konvergence a divergence intermediálních studií

Alice Jedličková
2017 Bohemica litteraria  
One model, many interests Convergencies and divergencies in intermedia studies The essay provides a thorough analysis of the method and possible impact of the recent monograph Media transformation (2014) by Lars Elleström, a major representative of intermedia studies. The aim of the analysis is to evaluate possible consequences of Elleström's model of media transformation -regarded as a methodological basis of intermedia approach -for the study of wide range of cultural phenomena (as suggested
more » ... mena (as suggested by the author himself), at the same time taking into consideration his concept of media modalities used as a set of tools to be employed in individual intermedia problems inquiries. The idea of a methodological basis capable of unifying research in new media, adaptation studies, and literature-oriented intermediality appears rather utopian, since it may hardly overcome the differences and interests of individual disciplines. Yet the ongoing reflection of notions and categories in the field of intermediality (employed both in scholarly analyses and intermediality classes at the Masaryk University) provides a number of incentives for further research. Alice Jedličková Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií bohemica litteraria 20 / 2017 / 1 s t u d i e >> 99 > Metodologická východiska. Elleströmův systém modalit Název stati Wernera Wolfa "Intermedialita, široké pole výzkumu a výzva literární vědě" (2002, česky 2011) prozrazuje, že její ambicí bylo přesvědčit literární vědce o účelnosti intermediálního přístupu v době, kdy se teprve dostával do jejich povědomí. Ke zpřehlednění onoho širokého pole se autor pokusil přispět teoretizací a základní typologií intermediálních vztahů na převážně sémiotické bázi. Stanovil si také úkol, který je nám blízký a který průběžně sledujeme: ověřovat důsažnost intermediálního přístupu pro literárněvědné bádání a obráceně, posuzovat, jakým způsobem a nakolik může literární věda přispět intermediálnímu výzkumu. Ohnisko svého zájmu přitom vymezil jako "intermediální výzkum soustředěný na literaturu (literaturzentrierte Intermedialitätsforschung)" (WOLF 2011: 62). Právě tento zřetel a jeho poctivé dodržování nás vedly jednak k představení a komentování Wolfových prací v českém kontextu (srov. WOLF 2011, 2013, FEDROVÁ -JEDLIČKOVÁ 2011 ad.), jednak k jejich co možná operativnímu využití v seminářích intermediálních studií. Lze říci, že v současnosti už tato výzkumná orientace představuje určitou odnož intermediálních studií: nezapře své genetické nebo alespoň genealogické vazby k předchůdným interart studies s jejich dominantním zájmem o vztahy mezi literaturou, výtvarným, resp. dalšími vizuálními uměními a hudbou, a ukotvena je hlavně v německojazyčné anglistice a amerikanistice. 1 Do jisté míry spřízněné badatele najdeme i v intermediálním výzkumu skandinávském, z nějž vzešly některé ze zakladatelských prací, spojené hlavně se jménem Hanse Lunda (srov. LUND et al. 1997). Také Lars Elleström (Linnéova univerzita v Kalmaru a Växjö) se vždy hlásí k zázemí literární a filmové vědyke zkoumání moderní poezie a ironie v literatuře, k otázkám filmové adaptace, jakož i k sémiotickým základům své metody (soustavně se zabývá problematikou ikonicity). Současně však patří k těm, kdo intermediální metody a pojmosloví průběžně reflektují a revidují (svědčí o tom jeho nejnovější studie prověřující pojmový vztah ikonicity v poezii a vizuální poezie). Navíc však patří k těm několika málo, kteří dlouhodobě, důsledně, ba s jistou zarputilostí usilují o takovou teoretizaci intermediálních jevů, jež by dovolila nabídnout společnou platformu široce pojatému intermediálnímu bádání. 1) Svědčí o tom třeba kolektivní publikace Handbook of Intermediality (RIPPL 2015), působení Centra intermediálních studií na univerzitě ve Štýrském Hradci (CIMIG) pod vedením Wernera Wolfa, nebo edice tematických svazků Studies in Intermediality, od 2006 v nakl. Rodopi, nyní Brill. Alice Jedličková Jeden model, různé zájmy. Konvergence a divergence intermediálních studií bohemica litteraria
doi:10.5817/bl2017-1-5 fatcat:ypsq2f4rqza6vng3kljwdpe2sm