Os primeiros poemas de Aurelio Aguirre na prensa galega (1951)

Olivia Rodríguez González, Xurso Martínez González
2017 Revista de Filología Románica  
Resumo. Ao fío dunha investigación sobre Neira de Mosquera na prensa compostelá, localizáronse no xornal El Santiagués (1850-1851) cinco poemas esquecidos de Aurelio Aguirre que se suman aos que se presentaron na edición crítica da obra recuperada do poeta en 2013. O interese do achádego reside en que son, polo momento, os primeiros versos que o poeta publica na prensa, e en que reafirman documentalmente a vinculación da Xeración de 1856 coa protagonista do preludio á Revolución de 1846, ambas
more » ... ducadas no provincialismo. Analízase o papel da prensa no campo literario galego do s. XIX e edítanse os textos aguirrianos acompañados dunha análise literaria que parte da súa contextualización no segundo romanticismo en Galicia. Abstract. During one research on Neira de Mosquera in Compostela's press, five Aurelio Aguirre's forgotten poems were found in the newspaper El Santiagués (1850-1851), which are added to those already published in 2013, in the critical editions of his recovered works. The interest of this discovery lies in the fact that those were the very first verses the author published in the press, and that they establish documentary evidence about the relationship between the Xeración of 1856 and the one which stood out before the Revolution in 1846, both educated in provincialism. The role of the press in the Galician literary field of XIX will be analyzed, and we will edit the Aguirre's texts followed by a literary analysis that will follow its context in Galician second Romanticism.
doi:10.5209/rfrm.55232 fatcat:nzbfmrjla5eoxohyxh6xgardym