Ігри з кордонами: політика ідентичності у східній Україні

Yuri Bender
2020 Український інформаційний простір  
Moscow's foreign policy in its 'near abroad.' Key economic factors in the statelets' temporary secession have played out against a backdrop of shifting identities and elite behaviours. Studying these is vital to determining whether the statelets have long-term autonomous futures. This article focuses on identity, with economic factors addressed elsewhere. Shifting and often conflicting multiple identities attached to the Donbas region, historically a resource-rich bolt-hole for political and
more » ... or political and economic refugees, are examined. In today's time of conflict, however, migrants are leaving Donbas rather than coming in. Paradoxically, the most entrepreneurial and educated citizens displaying the strongest identities -just the type necessary to build effective statelets -are those most likely to leave. The conflict is observed through theoretical lenses including historian Hiroaki Kuromiya's 'Wild Field', contested by oligarchs, criminal gangs and political clans; and geographer Halford Mackinder's Euro-Asian 'Heartland', historically fought over Eastern and western powers. By drawing on semi-structured interviews carried out during my visits to Ukraine, I aim to contribute to discussion on future trajectory of Ukraine's troubled eastern borderlands and shed some light on their recent past. Detailed study of this geostrategic region could suggest lessons for key actors, including Russia, Ukraine and others in the international community, to learn from the ongoing conflict. Particularly important to policymakers is the issue of mixed identities, prevalent in much of eastern Ukraine. Магістр міжнародних відносин Кембриджський університет Кафедра політики та міжнародних досліджень Елісон Річард Білдінг, 7 Вест Роад, Кембридж CB3 9DT Сполучене Королівство ORCID: 0000-0002-3413-4117 У статті розглядається вплив ідентичності на сепаратизм на сході України, узагальнюються ключові моменти дисертації, поданої на ступінь магістра міжнародних відносин Кембриджського університету, 2015-2017 рр. Юрієм Бендером із коледжу Робінсона, під керівництвом доктора Рорі Фінніна, доцента кафедри українознавства Кембриджського університету. Моє недавнє дослідження подій, що призвели до відокремлення так званої Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки на сході України та їхні подальші спроби функціонувати як окремі автономні регіони, ґрунтувалося на дослідженні впливу економіки та ідентичності, підкріплених зовнішньою політикою Москви в країнах «ближнього зарубіжжя». Ключові економічні чинники тимчасового відокремлення «автономних регіонів» відбувалися на тлі зміни ідентичності та елітарної поведінки. Вивчення цих питань є життєво важливим для визначення того, чи мають «республіки» довгострокове автономне майбутнє. Пропонована стаття присвячена ідентичності, а економічні чинники розглядатимуться деінде. Досліджуються змінні та часто суперечливі множинні ідентичності, закріплені за регіоном Донбасу, історично багатого на просторові ресурси для політичних та економічних біженців. Однак у теперішній конфліктний час мігранти все частіше покидають Донбас, а не в'їжджають в зазначений регіон. Як це не парадоксально, але найбільш підприємливі та освічені громадяни, які демонструють найсильніші прояви ідентичності -саме того типу, який необхідний для створення ефективної держави, -найімовірніше виїдуть. Конфлікт розглядається через теоретичні призми, включаючи «Дике поле» історика Гіроакі Куромії, оскаржуване олігархами, злочинними угрупуваннями та політичними кланами; та євро-азіатський «Хартленд» географа Халфорда Макіндера, що історично боровся та відстоював східні та західні держави. Спираючись на напівструктуровані інтерв'ю, проведені під час моїх візитів до України, я прагну внести свій внесок у дискусію щодо майбутньої траєкторії проблемних східних прикордонних територій України та пролити світло на їхнє недавнє минуле. Детальне вивчення цього геостратегічного регіону може запропонувати рішення для ключових суб'єктів, включно з Росією, Україною та іншими членами міжнародної спільноти, щоб винести урок з конфлікту, що триває. Особливо важливим для політиків є питання змішаних ідентичностей, поширених на більшій частині східної України.
doi:10.31866/2616-7948.2(6).2020.219768 fatcat:ohjz4y4a6bhlrd5oidsklpaquu