اصول مؤسسه یکنواخت‌کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و هماهنگ‌سازی حقوق بیع بین‌المللی

مایکل خواکیم بونل, ترجمه مصطفی السان
2010 Majallah-i Huqūqī-i Biyn/al-milalī-i  
این مقاله به اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی و هماهنگ‌سازی مقررات بیع بین‌المللی کالا می‌پردازد. بخش اول، موضوع تدوین یک متن واحد ناظر بر قراردادهای بیع بین‌المللی را به‌ همراه پیامدهای آن، به‌ خاطر وجود اختلاف میان سیستم‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای مختلف، در زمان تدوین کنوانسیون وین (1980) راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی بررسی می‌کند. نویسنده همچنین به رویکردی بدیع که در زمان نگارش آن اصول رایج بود توجه داشته، رویکردی که هدف از آن تدوین متنی است که بر تمام قراردادها قابل اعمال
more » ... دادها قابل اعمال باشد و اثر آشکارش، بیش از این‌که تلاشی برای کارامد ساختن حقوق داخلی کشورهای مختلف باشد، از وجود حقوق بین‌المللی متحدالشکلی برای قراردادها حکایت دارد. بخش دوم، ضمن تمایز قائل شدن میان قراردادهای بین‌المللی مشمول کنوانسیون وین و دیگر قراردادها، به ماهیت تکمیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی و اصول مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی می‌پردازد.
doi:10.22066/cilamag.2009.17366 doaj:a0702f92961a43a180f6bdc612b610d6 fatcat:ucznemr2a5hf5ockhauyeslp5i