A case report of autoimmune hepatitis with myasthenia gravis
重症筋無力症を合併した自己免疫性肝炎の1例

Hiromi KIKUCHI, Naoki HAYASHI, Taichiro NAKAJIMA, Hiroshi KUBOI, Katsutoshi TOKUSIGE, Seisi KUBO, Kurato YASIRO, Jin SINDOU, Yoichi TAKAHASI, Masafumi YAJIMA, Kazuhiko SOMEYA, Hiroshi OBATA
1988 Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi  
doi:10.11405/nisshoshi1964.85.2261 fatcat:b75mhtzqcbednpgd2ps3qzcjme