HEMOVİJİLANSDA GÖZ ARDI ETTİĞİMİZ BİR HALKA: KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN HASTANE İÇERİSİNDE TAŞIMASINDA GÖREVLİ PERSONELLER

İ̇brahim EKER, Fatma TÜRKER
2020 Kocatepe Tıp Dergisi  
ÖZ AMAÇ: Kan ve kan bileşenlerinin hastane içinde taşınması, hemovijilansdaki önemli halkalardan biridir. Ancak literatürde bununla ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu konuyu değerlendirmek ve farkındalık yaratmak amacı ile çalışmamızı planladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan ve hastane içinde kan ve kan bileşenlerini taşıyan personeller çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilenlere, hemovijilans hemşiresinin eğitiminden önce ve
more » ... ğitiminden önce ve eğitiminden sonra, kan örnekleri ile kan ve kan bileşenlerinin bölümden kan merkezine ve kan merkezinden bölüme güvenli taşınması, kan taşıma çantasının özellikleri, kan merkezine getirilmesi gereken belgeler, kan ve kan bileşenleri bölüme getirildikten sonra yapılması gerekenler hakkında, 20 adet çoktan seçmeli soru içeren bir anket uygulandı. BULGULAR: Çalışmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 100 hastane personelinin yaş ortalaması 39.5 ± 6.5 idi. Kan ve kan bileşenlerini taşıma görevlerinin süresi 1 ile 18 yıl arasında değişmekte idi. Doğru cevapların medyan sayısı 9'du (minimum 0, maksimum 17). Cinsiyet, eğitim alma ve öğretim düzeyi durumuna göre doğru cevap sayıları arasında farklılık yoktu. Personelin yaşı, kan ve kan bileşenlerini taşıma görev süresi ve doğru cevap sayısı arasında, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı. Eğitimden kısa bir süre sonra, aynı ankete verilen ortanca doğru cevap sayısı 9'dan 17'ye (minimum 6, maksimum 20) yükseldi ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. SONUÇ: Bulgularımız, hastane içerisinde kan ve kan bileşenlerinin taşınmasından sorumlu hastane personelinin görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmediğini göstermektedir. Hastane hemovijilans ünitelerinin bu konunun daha fazla üzerinde durması büyük önem taşımaktadır. ABSTRACT OBJECTIVE: Transport of blood and blood components in the hospital is one of the rings in the hemovigilance. However, there is no study in the literature about this. Our aim was to evaluate and raise awareness on this issue. MATERIAL AND METHODS: Hospital staff at Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital, carrying blood and blood components in the hospital was included in the study. They have been surveyed before and after a training by a hemovigilance nurse with 20 multiple choice questions about safe blood sample, blood and blood components transport to and from the blood centre, blood transport bag features, documents to be brought to the blood centre, things to be done after delivering blood and blood components to the department. RESULTS: The average age of 100 hospital staff members, who met the inclusion criteria was 39.5 ± 6.5. The duration of their blood and blood components carrying duty was between 1 year and 18 years. The median number of correct answers was 9 (minimum 0, maximum 17). There was no difference in the number of correct answers according to gender, education and training status. No significant correlation was found between the age of the staff, the duration of blood and blood components carrying duty and the number of correct answers. Shortly after training, the median number of the correct answers to the same survey increased from 9 to 17 (minimum 6, maximum 20) and was statistically significant. CONCLUSIONS: Our findings show that the hospital staffs in charge of the transportation of blood and blood components in the hospital do not accurately perform their duties. It is quite important for the hospital hemovigilance to focus more on this issue.
doi:10.18229/kocatepetip.774233 fatcat:epkqxqjdlvemnmxdtft7thnkwq