Η επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικων χαρακτηριστικών και η ύπαρξη συμπτωμάτων ψυχικής διαταραχής στη συμμόρφωση στη θεραπεία σε άτομα με διαταραχή της εξάρτησης από ουσίες/αλκοόλ

Ειρήνη Ελευθερίου Καρατσά
2019
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση κοινωνικό-δημογραφικών χαρακτηριστικών και συμπτωμάτων ψυχικών διαταραχών στη συμμόρφωση στη θεραπεία ατόμων που φέρουν διαταραχή της εξάρτησης από ουσίες/αλκοόλ στη φάση της θεραπευτικής κοινότητας σε δύο προγράμματα εσωτερικής διαμονής του ΚΕΘΕΑ. Το δείγμα που συλλέχθηκε ήταν 86 άτομα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από δύο εργαλεία τα οποία είχαν συμπληρωθεί από όλους τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι τα
more » ... ημογραφικά χαρακτηριστικά και τα ψυχικά συμπτώματα μπορούν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση ή την διακοπή στη θεραπεία του ατόμου. Συγκεκριμένα, οι αναλύσεις t-test έδειξαν, ότι τα άτομα που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερο μέσο όρο στις μεταβλητές συνολικό αριθμό ημερών στη θεραπεία, σοβαρότητα των νομικών προβλημάτων, και αριθμό στενών φίλων. Αντίθετα, τα άτομα που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά μικρότερο μέσο όρο στη μεταβλητή σημαντικότητα της θεραπείας αναφορικά με τα ψυχολογικά προβλήματα. Οι αναλύσεις συχνοτήτων (chi-sqaure) έδειξαν, ότι το πλήθος των ατόμων που ολοκλήρωσε τη θεραπεία έπειτα από εισαγγελική εντολή, είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο από τον αριθμό των ατόμων που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία χωρίς εισαγγελική εντολή. Τέλος, η ανάλυση της πολλαπλής λογαριθμικής παλινδρόμησης έδειξε, ότι το εάν ο ασθενής είναι γυναίκα, διαμένει πολλές μέρες στη θεραπεία, δε θεωρεί σημαντική τη θεραπεία για την επίλυση των ψυχολογικών του προβλημάτων, και παρουσιάζει συμπτώματα εχθρικότητας, τότε είναι πιο πιθανό να συμμορφώνεται στη θεραπεία
doi:10.26262/heal.auth.ir.308072 fatcat:s642gg6sqbhm5odciu25j4x4ii