Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde total parenteral beslenme iliþkili kolestaz ve ursodeoksikolik asit tedavisinin etkinliði Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý AD, Neonatoloji Bilim Dalý-ISPARTA

Hasan Çetin, Sevgi Kosacý Akdeniz, Þeref Olgar, Faruk Öktem, Bumin Dündar, Ali Ayata
2006 Týp Fak. Derg   unpublished
Giriþ Prematüre bebeklerde saptanan kolestaz uzun süreli total parenteral beslenmenin (TPB) en önemli yan etkisidir (1,2). TPB süresinin 2 haftayý aþtýðý durumlarda kolestaz insidansý %7-%57 arasýnda deðiþmektedir, patogenez multifaktöriyeldir (3,4). Çok düþük doðum aðýrlýðý (ÇDDA) olan bebeklerde kolestaz için ön önemli risk faktörleri prematürite, uzamýþ TPB-uzamýþ açlýk, sepsis ve büyük cerrahi giriþimlerdir (5). TPB sývýsý içindeki aminoasitler, lipidler ve TPB nedeniyle aðýzdan beslenmenin
more » ... aðýzdan beslenmenin yetersiz olmasý kolestaz oluþumundaki etkenler olarak görülmektedir. Aðýzdan beslenmenin olmadýðý durumlarda enteral uyarý ile salýnan hem karaciðer içi hem karaciðer dýþý safra akýmýný düzenleyen ve bir hormon olan kolesistokinin uyarýlmasý da yetersiz kalacaktýr. (6). Parenteral beslenmeye baðlý kolestazda etkin tedavi tartýþmalýdýr ve olgularýn önemlýi bir kýsmý enteral beslenmenin saðlanmasýyla düzelme göstermektedir. Ancak az da olsa bazý olgularda kronik karaciðer hastalýðý veya karaciðer yetersizliði görülebilme riski vardýr(7,8). Yetiþkinlerde kronik kolestatik karaciðer Özet Çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklerde uzun süreli parenteral beslenme gereklidir ve kolestaz riski de fazladýr. Çalýþmanýn amacý çok düþük doðum aðýrlýðý olan bebeklerde kolestaz oranýný, enteral beslenmeyle olan iliþkisini belirlemek, ursodeoksikolik asid tedavisinin etkisini deðerlendirmektir. Yenidoðan Yoðun Bakým Ünitesinde çok düþük doðum aðýrlýklý bebeklere ait beþ yýllýk veriler deðerlendirildi. Çalýþmanýn ikinci yarýsýnda gastrointestinal sistem beslenmeye elveriþli hale gelince 15-20 ml/kg/gün olacak þekilde minimal enteral beslenme baþlandý. Ýkinci dönemde total parenteral beslenme süresi uzun olmasýna raðmen minimal enteral beslemeye baþlama zamaný anlamlý olarak kýsa idi(p<0.05). Total kolestaz oraný %12 saptandý. Kolestaz oranýnýn ikinci dönemde belirgin olarak %20.8'den %5'e gerilediði gözlendi(p<0.05). Ursodeoksikolik asid tedavisiyle kolestaz süresinin belirgin oranda kýsaldýðý gözlendi. Sonuç olarak enteral beslenme olabildiðince çabuk baþlanmalýdýr. total parenteral beslenme iliþkili kolestaz tedavisinde ursodeoksikolik asid kullanýmý faydalý olabilir. Anahtar kelimeler: Kolestaz, total parenteral beslenme, enteral beslenme, çok düþük doðum aðýrlýklý bebek. Abstract Total parenteral nutrition-associated cholestasis and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants Prolonged parenteral nutrition are necessary and there is high risk of cholestasis in very low birth weight infants. The aim of this study was to determine the rate of cholestasis, correlation with enteral feeding and the effect of ursodeoxycholic acid in very low birth weight infants. The data of five years in Neonatal Intensive Care Unit belong to very low birth weight infants was analysed. In the second half of the performed study, minimal enteral feeding was started by the dose of 15-20 ml/kg/day when the gastointestinal system was ready to feeding. Although total parenteral nutrition days was longer, the age of minimal enteral feeding significantly shorter in second period than first period(p<0.05). Total cholestasis rate was detected as 12%. The rate of cholestasis significantly reduced from 20.8% to 5% in second period(p<0.05). Ursodeoxycholic acid treatment shortened the period of cholestasis significantly. In conclusion enteral feeding should be begin quickly. The use of ursodeoxycholic acid treatment could be beneficial in the treatment of total parenteral nutrition associated cholestasis.
fatcat:tb6c5whzmzbynoejp6os7jev3q