En søppelvogn til begjær?

Pål E. Martinussen, Arild Blekesaune, Simen Ø. Aas
2019 Tidsskrift for Samfunnsforskning  
En søppelvogn til begjaer? Om sammenhengen mellom bruk av markedsmekanismer og innbyggertilfredshet med kommunale renovasjonstjenester A garbage car named desire? On the relationship between use of market mechanisms and public satisfaction with municipal renovation services Pål E. Martinussen Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU paal.martinussen@svt.ntnu.no Arild Blekesaune Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU arild.blekesaune@ntnu.no Simen Ø. Aas
more » ... no Simen Ø. Aas Master i statsvitenskap, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU / Prosjektleder, Mestergruppen AS aas.simen@outlook.com Sammendrag Norske kommuner benytter i varierende grad konkurranse og markedsmekanismer til å organisere renovasjonstjenestene. De vanligste begrunnelsene for å innføre slike reformer er ønsket om å øke effektiviteten og redusere kostnadene. Det finnes imidlertid begrenset litteratur om hvordan kommunal organisering av tjenester påvirker brukertilfredshet, og de få unntakene som eksisterer, har hovedsakelig fokusert på sosialtjenestene. I denne artikkelen undersøker vi om innbyggere i kommuner som har innført konkurranseutsetting, benchmarking og offentlig-privat samarbeid, er mer fornøyd med renovasjonstjenestene, og vi bruker muligheten til å sortere søppel for gjenvinning og innhenting av husholdningsavfall som mål på tilfredshet. Analysen er basert på flernivåanalyse, som gir oss muligheten til å avdekke sammenhenger både på individ-og kommunenivå, i tillegg til å gi oss en bedre forståelse av variasjonen i tilfredshet mellom kommunene. Resultatene viser at det er ingen statistisk signifikante forskjeller mellom kommunene som bruker markedselementer i renovasjonstjenestene, og de som ikke bruker det. Nøkkelord Abstract Norwegian municipalities use varying degrees of competition and market mechanisms to organize their sanitation services. Among the municipalities that choose to make use of these local reform types, the desire for increased efficiency and reduced costs are the biggest motivational factors. The literature, on the other hand, offers little on how a municipality organizes its sanitation services affects citizen satisfaction, and where it does, the research tends to focus on social services. In this paper, we investigate whether citizens of municipalities using competitive tendering, public-private partnerships and benchmarking are more satisfied with the sanitation services, and we use refuse collection and waste sorting as measurements. The analysis was based on multilevel modeling, allowing us to analyze effects both on an individual and municipal level, as well as providing a better understanding of variations in public
doi:10.18261/issn.1504-291x-2019-04-03 fatcat:tixlnmxwhbhovmiary3yzcdtja