İşyerindeki Dışlanmanın, İşyerindeki Sapkın Davranışlar Üzerindeki Etkisi: Personelin Düzenleyici Odağının Rolü (The Influence of Workplace Exclusion on Workplace Deviance Behaviors: The Role of Employees Regulatory Focus)

Mahmut Akın, Mahmut Özdevecioğlu
2021 İşletme Araştırmaları Dergisi  
Bu çalışmanın amacı, çalışanların dışlanmışlıklarının onların sapkın davranışları üzerindeki etkisini ve bu etkide düzenleyici odağın aracılık rolünü belirlemektir. Yöntem -Araştırma Türkiye'de ve Kayseri ilinde 278 sağlık çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri anket yöntemiyle ve gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Araştırma verilerinin değerlendirilebilmesi için istatistik paket programından yararlanılmıştır. Veriler değerlendirilirken öncelikle araştırma değişkenlerinin
more » ... amaları hesaplanmış, devamında değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya çıkarılması için korelasyon analizi ve aracılık etkisinin değerlendirilebilmesi için regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmada düzenleyici odak, önleme ve ödül olmak üzere iki alt boyutta ele alınmıştır. Dışlanmışlık ise arkadaşları tarafından dışlanma ve yöneticileri tarafından dışlanma olarak iki alt boyutta incelenmiştir. Bulgular -Araştırma sonuçlarına göre, dışlanmanın sapkın davranışları artırdığı, önleyici odağın sapkın davranışlar üzerinde pozitif, ödül odağın ise sapkın davranışlar üzerinde negatif etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışmada ödül odak ile önleme odak arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğu da tespit edilmiştir. Ayrıca, hem önleme hem de ödül odağın, dışlanmışlığın sapkın davranışlar üzerindeki pozitif etkisinde anlamlı bir aracılık rolüne sahip olduğu belirlenmiştir Tartışma -Çalışmada, örgütlerde dışlanmanın sebep olabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekilmiştir. Örgütlerde dışlanmanın oluşmaması için gerekli tedbirler alınırsa ortaya çıkabilecek olumsuzlukların engellenmesi sağlanabilir. Alanyazında, dışlanma, sapkın davranış ve düzenleyici odak konularını birlikte ele alan bir çalışma bulunmadığından elde edilen sonuçların alanyazına katkı sağlaması beklenmektir.
doi:10.20491/isarder.2021.1298 fatcat:phu5ytkcavekfdwb6w5ta6yqgm