Paraözofageal (Tip II hiatal) hernilere cerrahi yaklaşım: Dört olgu sunumu Surgical management of paraesophageal (Type II hiatal) hernias: Report of four cases

Zafer Teke, Fuat Atalay, Ali Demirbağ, Gürel Neşşar, Orhan Hayri Elbir, Türkiye, Yüksek İhtisas, Eğitim Ve, Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara, Özel Ankara (+8 others)
2009 unpublished
GİRİŞ Hiatus hernisi, midenin bir bölümünün diyafrag-mada bulunan özofageal hiatustan yukarı yönde toraksa doğru fıtıklaşması şeklinde tanımlanmak-tadır (1). Hiatus hernileri, diyafragma hernilerinin bir grubudur. Diyafragma hernileri konjenital ya da edinsel olabilir. Edinsel diyafragma hernileri travmaya bağlı olarak gelişebilir. Edinsel olup travmaya bağlı olmayan diyafragma hernilerinin 4 tipi vardır. 1. Tip I hiatal herni (sliding, konsan-trik, aksiyel, kayma fıtığı); 2. Tip II hiatal
more » ... Tip II hiatal herni (paraözofageal, rolling, yuvarlanma fıtığı); 3. Tip III hiatal herni (mikst tip, sliding ve paraözofageal komponent, karma tip fıtık) ve 4. Tip IV hiatal her-ni (Tip II ya da Tip III herni şeklinde, ancak fıtık kesesi içerisinde dalak, transvers kolon, ince bar-sak ve pankreas gibi başka organlarda bulunmak-tadır) (2). Tip II paraözofageal herni, mide fundu-sunun ve bazen dalak ya da kolon gibi karın içi organların içinde bulunduğu peritoneal fıtık kese-sinin normal özofageal hiatustan posterior medi-astene doğru yer değiştirdiği, etyolojisi belli olma-yan ve sonradan edinilen bir fıtık şeklidir. En önemli özelliği, alt özofagus sfinkteri veya özofa-gogastrik bileşkenin yer değiştirmemesi ve fre-noözofageal ligament sayesinde diyafragmanın alt yüzünde sabit olarak durmasıdır (Resim 1). Paraözofageal hernilerin prevalansı, hiatus özofa-gikus ile ilişkili tüm herniler incelendiğinde, %3.5 ile %33 arasında değişmektedir (3). En önemli komplikasyonu, fıtık kesesi içinde bulunan orga-OLGU SUNUMU Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(1): 33-39 Amaç: Biz, bu çalışmada paraözofageal herni tanılı hastalarda cerrahi tedavi yaklaşımlarını ve sonuçları değer-lendirmeyi amaçladık. Durum Değerlendirmesi: Paraözofageal hernilerin cerrahi tedavisinde, prostetik mesh materyali kullanarak yapılan onarımlar tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Yöntem: Paraözofageal herni tanısıyla hastanemizde opere edilen 4 hastanın preoperatif klinik bulguları, tanı yöntemleri, operasyon kayıtları ve postoperatif dönemdeki takip ve sonuçları incelendi. Bulgular: Paraözofageal hernili dört hastanın tümünde retrosternal bölgede hissedilen yanma hissi gibi gas-troözofageal reflü hastalığı ile ilişkili semptomlar mevcuttu. Tanıda akciğer grafisi, baryumlu özofagus-mide-duodenum pasaj grafisi, üst gastrointestinal sistem endoskopisi, bilgisayarlı tomografi, özofageal manometri ve pH'metri testleri kullanıldı. Tüm hastalar elektif şartlarda transabdominal yaklaşımla ve açık cerrahi yöntem ile opere edildi. Diyafragmadaki defekt çapı 2 hastada 5 cm'den küçük olduğu için primer onarıldı. 2 hastada diyafragmadaki defekt çapı 8 cm'den büyük olduğu için expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE) mesh ile hiatal takviye yapıldı. Hastalarımızın ortalama takip süresi 26 ay (8-48 ay) idi. Takip süresi boyunca hiçbir has-tamızda nüks saptanmadı ya da ek komplikasyon gelişmedi. Sonuç: Bu çalışmada, paraözofageal herni onarımında gerek sadece primer kruroplasti gerekse mesh takvi-yesiyle orta süreli izlemde tatmin edici sonuçlar alınmıştır. En iyi sonuçları almak için titiz bir inceleme ve cer-rahi teknik gereklidir. Hiatal defektin büyüklüğü cerrahi yaklaşım tercihinde önem taşımaktadır.
fatcat:qvbysb7k2bhrhee4e5h3bwijnq