Memcomputing: fusion of memory and computing

Yi Li, Yaxiong Zhou, Zhuorui Wang, Xiangshui Miao
2018 Science China Information Sciences  
Citation Li Y, Zhou Y X, Wang Z R, et al. Memcomputing: fusion of memory and computing. Sci China Inf Sci, 2018, 61(6): 060424, https://doi.
doi:10.1007/s11432-017-9313-6 fatcat:kgvmf3w3wnczjm5s7dlhlr3zwu