XXIII. Kütüphane Haftası Açılış Töreni Konuşmaları (30 Mart 1987)

Mesut Yılmaz
1987 Türk Kütüphaneciliği  
Milli kültür mirasımızı yaşatan, nesillere intikal ettiren, insanlığın kültür ürünlerini toplumun istifadesine sunan kütüphanelerimizi tanıtarak, vatan-' daşlarımızm kütüphanelere ilgisini çekmek, kitabı ve kütüphaneyi sevdirmek amacıyle yurdumuzda 1964 yılından bu yana kutlanmakta olan Kütüphane Haftasının 23. sünü açıyorum. Milletlerin eğitim ve kültür bakımından gelişmesinde basılı fikir ürünle rinin yeri ve önemi büyüktür. Bir ülkenin içinde bulunduğu eğitim ve kültür seviyesi,
more » ... iyesi, sosyo-ekonomik hayatı, o ülkede basılan ve çeşitli usullerle çoğal tılan belgelerde yansır. Milli varlığımızı oluşturan bu belgelerin toplanması, saklanması, duyurulması, istifadeye sunulması ve gelecek nesillere intikali nin sağlanması kütüphaneler yolu ile gerçekleşmektedir. Kütüphaneler, bilginin dağıtım ve paylaşımında kilit mevkiyi işgal et mektedirler. Çünkü insan düşüncesi ve ideallerinin kayıtları ve yaratıcı mu hayyilelerinin ifadeleri, buralarda herkesin yararlanmasına serbestçe sunul maktadır. Halk kütüphaneleri, dinlendirici, eğlendirici ve boş zama^li^n hoş ça değerlendirme ve insanın kendi kendisini yetiştirmesinde önemli kuram lardır. öte yandan kitap satın alma yoluyla basım alanında dinamik bir rolü de yerine getirirler. Çünkü hem sınırlı bir okuyucu kitlesine hitabeden ki tapların bakımını ve hem de dünya edebiyatının zor bulunan klasiklerinin yeni basımlarına imkân sağlayarak, fikir üretimine de katkıda bulunurlar.
doaj:86b90ca9da884e9897969d7baa849ca4 fatcat:ecautymscbdzbcwrr2563pdrce