The Social Critiques and Solition Offers Which Namık Kemal Enumerated İn Newpaper of İbret

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU
2011 Turkish Studies  
ÖZET Namık Kemal, İbret gazetesinde sosyal tenkitler yapmış ve toplumsal problemlere çözüm önerileri sunmuştur. Özellikle sosyal eğitim, aile, tembellik, kültürel yozlaşma ve modernleşme gibi konularda günümüze ışık tutan bir dizi makale kaleme almıştır. Bu makalelerdeki teklifler bir asır önce sıralanmasına rağmen günümüzdeki benzer problemleri aydınlatacak mahiyettedir. Bu yazılarda Avrupa'dan yeni dönen Namık Kemal'in Avrupa deneyimlerinden izler bulunmaktadır. Yazar, sık sık Avrupa'daki
more » ... sık Avrupa'daki uygulamalara da değinerek gelişmenin ve modernleşmenin anahtarlarını göstermektedir. ABSTRACT Namık Kemal had made social critiques and had offered solition offers to social problems. Especially he had writed a lot of articles that enlightened to this age about social training, family, indolence, culturel degenerate and modernizing. İn spite of this aticles were writed an half age ego, it illuminate same problems in our time. İn these articles, there are some clues of experience of Namık Kemal who turned nearly from journey of Europe. Writer indicates the keys of the development and modernizing touching often on the applications in Europe.
doi:10.7827/turkishstudies.1469 fatcat:p6evlk27c5ahzdsiufhmho32pu