New object detection features in the OpenCV library

P. N. Druzhkov, V. L. Erukhimov, N. Yu. Zolotykh, E. A. Kozinov, V. D. Kustikova, I. B. Meerov, A. N. Polovinkin
2011 Pattern Recognition and Image Analysis  
doi:10.1134/s1054661811020271 fatcat:sxrwgngx7zfyvn4epaghsluuyy