A socio-cultural approach to the study of educational issues nature as a research methodology

Lesia MARTIROSIAN
2021 Humanities science current issues  
Леся МАРТІРОСЯН, orcid.org/0000-0003-0930-5620 кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) lesja.lutsk57@gmail.com СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ВИХОВАННЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ЙОГО СУТНОСТІ Соціокультурна сутність виховання дає підстави означити його як явище соціального життя, як елемент соціальної реальності, що поєднує дві сфери людського буття -соціальну
more » ... культурну. Одночасно виховання є явищем педагогічним, у якому поєднуються цілеспрямовані впливи спеціально створених для цього різноманітних соціальних інституцій і впливи соціальних інститутів функціональне призначення яких інше, або подвійне і які несуть у собі власні (позитивні, негативні) культурні цінності. Соціокультурний підхід дозволяє вивчати виховання у його цілісності та культурній своєрідності. Мета статті полягає у висвітленні теоретико-методологічних засад соціокультурного підходу як інструменту пізнання феномену виховання. Встановлено, що соціокультурний підхід до виховання дозволяє означити його соціокультурну сутність, характеристики та рівні функціонування як в спеціально сконструйованому освітньому, так і поза освітньому, неорганізованому виховному просторі. Аналіз можливостей застосування соціокультурного підходу до виховання свідчить про цілісність у ньому соціального, культурного і педагогічного, що дозволяє продукувати нову методологічну основу його дослідження. З'ясовано, що соціологічні принципи соціокультурного підходу у педагогічних дослідженнях необхідно доповнити принципами педагогічними. Доведено, що застосування соціокультурного підходу у якості методологічного інструментарію до вивчення виховання дозволяє розглянути особливості соціокультурних трансформацій виховання як соціокультурного явища у процесі історичного розвитку суспільства, зрозуміти природу його криз та виявити шляхи зміни або утвердження антропосоцієтальної відповідності (особистісно-поведінкових характеристик людини, які продукує виховна система до соцієтальних характеристик суспільства), особливо в періоди зміни соціокультурної ситуації. Ключові слова: соціокультурний підхід, соціокультурна реальність, соціокультурна трансформація виховання. Lesia MARTIROSIAN, orcid.org/0000-The socio-cultural essence of education/upbringing gives grounds to define it as a phenomenon of social life, as an element of social reality that comprises two areas of human existence -social and cultural. At the same time, education is a pedagogical phenomenon that combines target influences of various social institutions, purposely-created, and the influences of the social institutions whose functional purpose is different, or dual, and which promote their own (positive, negative) cultural values. The socio-cultural approach allows studying education in its integrity and cultural originality. The purpose of the article is to highlight the theoretical and methodological foundations of the socio-cultural approach as a mechanism for understanding the phenomenon of education/upbringing. The socio-cultural approach to education allows defining its socio-cultural essence, characteristics, and levels of functioning both in specially-constructed educational and out-educational, unorganized educational spaces. The analysis of the application possibilities of the socio-cultural approach to study education and upbringing testifies to integrity of social, cultural, and pedagogical aspects in it that allows producing a new methodological basis for its research. The study has revealed that in pedagogical research, it is necessary to supplement the sociological principles of the socio-cultural approach with the pedagogical principles. The application of the socio-cultural approach as a methodological guide for the study of education allows considering the socio-cultural transformations in education as a Мартіросян Л. Соціокультурний підхід до виховання як методологічна основа... Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип 39, том 2, 2021 230 Педагогiка socio-cultural phenomenon formed in the course of the historical development of society. This approach contributes to a better understanding of education/upbringing crises' nature and identifying the ways to change or establish anthroposocial compliance of personal and behavioral characteristics of a human, formed by the educational system, with the societal characteristics of society, especially in the situations of socio-cultural changes.
doi:10.24919/2308-4863/39-2-37 fatcat:do5wmr4lezaylpsyqbs5pfy2rq