Dynamics of indicators of empirical research and biogeometric profile in wrestlers – veterans of sports with osteochondrosis of the lumbosacral spine
Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта

Oleksii Honcharov, Kharkiv State Academy of Physical Culture
2018 Slobožansʹkij Naukovo-Sportivnij Vìsnik  
This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International (CC BY 4.0) УДК 615.825:616.711-002 Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців -ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта Олексій Гончаров Мета: оцінити ефективність програми фізичної реабілітації на підставі вивчення динаміки показників емпіричного дослідження, вертебро-неврологічної симптоматики та біогеометричного профілю у борців -ветеранів спорту з
more » ... м попереково-крижового відділу хребта. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних; використання діагностичних шкал (візуально-аналогова шкала болю (ВАШ), шкала п'ятибальної оцінки вертебро-неврологічної симптоматики); визначення рухливості попереково-крижового відділу хребта, проби Шобера, проби Томайера -тест "пальці-підлога"; методи математичної статистики. Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено статистично значущу динаміку показників емпіричного дослідження, параметрів біогеометричного пофілю у борців -ветеранів спорту основної групи, які проходили курс фізичної реабілітації за розробленою програмою із застосуванням лікувальної гімнастики, вправами в постізометричній релаксації, тракційним впливом у воді. Висновки: результати дослідження підтвердили ефективність розробленої нами комплексної програми фізичної реабілітації, що позитивно впливає на показник болю, вертебро-неврологічну симптоматику, збільшення амплітуди руху хребта як в сагітальній, так і у фронтальній площині. Ключові слова: ветерани спорту, фізична реабілітація, шкала ВАШ, біогеометричний профіль. Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна Ключевые слова: ветераны спорта, физическая реабилитация, шкала ВАШ, биогеометричний профиль. Abstract. Oleksii Honcharov. Dynamics of indicators of empirical research and biogeometric profile in wrestlersveterans of sports with osteochondrosis of the lumbosacral spine. Purpose: to evaluate the effectiveness of the program of physical rehabilitation on the basis of studying the dynamics of indicators of empirical research, vertebro-neurological symptoms and biogeometric profile in wrestlers -veterans of sports with osteochondrosis of the lumbosacral spine. Material & Methods: theoretical analysis and generalization of literature data; use of diagnostic scales (visual analogue pain scale (VAS), scale of five-point evaluation of vertebroneurological symptoms), determination of mobility of the lumbosacral spine, Schober's test, Tommyer test -fingers-floor test; methods of mathematical statistics. Results: based on the results of the study, a statistically significant dynamics of the parameters of the empirical study, the parameters of the biogeometric profile in the wrestlers -the veterans of the main group sport, was found in the course of physical rehabilitation according to the developed program with the application of therapeutic gymnastics, exercises in post-isometric relaxation. Conclusion: the results of the study confirmed the effectiveness of the comprehensive physical rehabilitation program developed by us, showed that a positive effect on the index of pain, vertebro-neurological symptoms, an increase in the amplitude of the spinal motion in both the sagittal and frontal planes.
doi:10.15391/snsv.2018-4.009 fatcat:wqsyxolvbfgq5cj2ci3oukatba