Reliability Assessment of Existing Concrete Bridges

Jana Marková
2010 Journal of KONBiN  
The remaining working life of an existing reinforced concrete bridge is analysed considering the serviceability limit states of crack width. Two new models of crack width provided Eurocode EN 1992 and in the Model Code 2010 are applied. The probabilistic methods of structural reliability are used for assessing the crack width limits and remaining working life of existing concrete bridges. It appears that the initial reliability with respect to the serviceability requirements resulting from the
more » ... riginal design of the bridge seems to satisfy the required target reliability level recommended in Eurocodes. However, the reliability index significantly decreases with the reduction of the reinforcement area due to corrosion. Streszczenie: Pozostały okres żywotności istniejącego żelbetowego mostu został poddany analizie, w której szerokość pęknięcia przyjęto za graniczne kryterium użyteczności. Wykorzystano dwa nowe modele pęknięcia, których dostarczyły Eurocode EN 1992 i Model Code 2010. Probabilistyczne metody niezawodności strukturalnej zastosowane do oceny granicznych szerokości pęknięcia i pozostałego okresu żywotności istniejących mostów ze zbrojonego betonu. Należy sądzić, że początkowa niezawodność w odniesieniu do wymagań użyteczności wynikających z oryginalnego projektu mostu wydaje się zadowalać wymagany docelowy poziom niezawodności zalecany przez Eurokody. Jednakże w wyniku korozji współczynnik niezawodności znacznie maleje wraz z redukcją strefy zbrojenia Słowa kluczowe: istniejące mosty, okres żywotności, prawdopodobieństwo awarii, szerokość pęknięcia
doi:10.2478/v10040-008-0169-5 fatcat:z75kqlmdobdutg2p4weom7nola