Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας (1796 -1832 ). Μακεδονική Βιβλιοθήκη αριθ. 1. Θεσσαλονίκη 1940. Σελ. ιε' + 297

Α. Σιγάλας
2017 Μακεδονικά  
[χωρίς περίληψη]
doi:10.12681/makedonika.9239 fatcat:3o6b4tfng5c6rdufk5vltygdt4