The authoritative and public interaction issue in terms of European integration

Z. M. Buryk, V. V. Cherniakhivska
2022 Public administration and customs administration  
spec.3 З. М. Бурик, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Університету Григорія Сковороди в Переяславі, провідний науковий співробітник Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України В. В. Черняхівська, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом в Києві ПИТАННЯ ВЛАДНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У
more » ... досліджено проблеми взаємодії органів влади та суспільства та відзначено її невідповідність реаліям інформаційного суспільства, обґрунтовано застосування гнучких підходів на основі інтерактивних методів взаємодії з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Однією з ключових проблем є баланс між громадянським суспільством та державою, питання полягає в тому, який фактор може його максимально змінити. Сьогодні ним цілком може виявитися розвиток технологій, що дають переваги й державі, й суспільству. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (далі -ІКТ) активно застосовується в Європейському Союзі (далі -ЄС), зокрема, задля пожвавлення взаємодії влади та громадян. Нині встановлено, що саме електронна участь громадян є основним трендом такої взаємодії. Встановлено організаційно-правові засади владно-громадських комунікацій в умовах євроінтеграції України. Виявлено елементи електронного урядування, що застосовуються у процесі владно-громадської взаємодії, які стали результатом приєднання України до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»». Відзначено, що з'явилися нові засоби комунікації, виник феномен громадянської журналістики, соціальні мережі стали трансляторами суспільних настроїв та елементами громадського контролю. Сприяння миру, правам людини, демократії, процвітанню, солідарності, продовольчій безпеці, економічному об'єднанню, рівності та екологічній безпеці є одними із пріоритетів ЄС. Багато досягнень було отримано в таких сферах, однак потрібно зробити більше, щоб ефективно реагувати на можливі майбутні економічні, соціальні та екологічні потрясіння. Спалах COVID-19 спочатку підживив розбіжності між державами-членами ЄС, але незабаром після цього підкреслив необхідність спільної відповіді та рішень для транснаціональних проблем. За такого сценарію зміцнення демократії та громадянської активності є обов'язковим. Відзначено, що постійне оновлення та вдосконалення інструментів електронної участі може зміцнити довіру громадян до влади й стимулює майбутній розвиток держави. ECI та «Конференція про майбутнє Європи» є важливими інструментами для збирання критики та відгуків щодо пріоритетів, підходів та наявної політики ЄС. Союз є відкритим до змін і готовий інвестувати в електронну демократію для залучення громадян до громадських обговорень. Цей досвід доцільно застосувати Україні. У статті зазначено, що соціальні мережі стали сучасним майданчиком для вивчення громадської думки та обговорень державних чи публічних проєктів рішень. При цьому нині активно запроваджується мікроблог у справах уряду -інноваційний режим та ефективний засіб системи комунікативної взаємодії влади та громадськості, платформа та канал для спілкування уряду з користувачами, щоб визначати громадську думку та впливати на неї. Виходячи з характеристик мікроблогу, передбачаємо, що для взаємодії влади та суспільства в умовах євроінтеграції існує ймовірність недостатнього поширення інформації, її неповного розкриття, фрагментації та відсутності динамічного оновлення й комунікації. У статті зроблено висновки про те, що хоча Україна активно застосовує інструментарій електронної участі громадськості в урядуванні, які застосовуються в ЄС, проте їх масштаб та безпосередня реалізація потребують перегляду та удосконалення. Зокрема, потребує вирішення питання ухвалення рішення різними рівнями органів влади саме на основі рекомендацій та пропозицій, отриманих внаслідок діалогу та партнерства з громадськістю. Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), соціальні мережі, комунікація, взаємодія, діалог, інформування, консультування, мікроблоги. Z. M. Buryk, V. V. Cherniakhivska. The authoritative and public interaction issue in terms of European integration The article examines the problems of interaction between authorities and society and notes its inconsistency with the realities of the information society, justifies the application of flexible approaches based on interactive methods of interaction using information and communication technologies (ICT). One of the key problems is the balance between civil society and the state, the question is which factor can change it as much as possible. Today, it may well turn out to be the development of technologies that give advantages to both the state and society. The development of ICT is actively used in the EU, in particular, for the purpose of revitalizing the interaction © З. М. Бурик, В. В. Черняхівська, 2022
doi:10.32782/2310-9653-2022-spec.3 fatcat:q7ihjlthrzhwlhjeztkbwqfnnq