ORGANIZATION OF LEXIS AS ONE OF APPROACHES TO LEARN EFL

Gorkun
unpublished
Lexis is a system reflecting systematic character of objective reality. This system is being laid upon the matrix of reality perception of the individual which is provided by our mind, our phyñics. The organisation of lexis for teaching foreign language is realised through various forms which are graphically fixed. They are known in methodology as graphs, charts, maps, networks, etc. They are a part of individual, independent work of a student, the forms of organisation of lexis being chosen by
more » ... xis being chosen by the students themselves. The purpose of the article is to demonstrate the role of lexis organisation by means of graphical forms for raising efficiency of mastering both language and communicative competence. 4. M. Gorkun. Effectiveness in Teaching English as a Foreign Language. Lviv, 1995. 5. Ì. Ãîðêóí. Ñèñòåìí³ñòü ÿê îñíîâíèé ïðèíöèï îïòè-ì³çàö³¿ â³äáîðó ëåêñèêè äëÿ íàâ÷àííÿ. Òåçè // Ùîð³÷íà íàó-êîâà êîíôåðåíö³ÿ ÍàÓÊÌÀ, 1997.
fatcat:xd6kx7guc5h4fihyxn3emiq6ye