Scientific Programming towards a Smart World

Wenbing Zhao, Xiong Luo, HuaPing Liu, Kun Hua, Chaomin Luo
2017 Scientific Programming  
doi:10.1155/2017/3706232 fatcat:unfbhg6ibbbd5lrhlpclw7j5pq