KRYSTALOGRAFICKÁ SPOLEČNOST

V Holý, P Vojtíšek, Z Rozhovorů, Rozhovory -I, M Kraus, J Kotrlý, D Fábry, Havlíček, J Drahokoupil, M Kolega, F Pavelčík, P Skubák (+9 others)
2015 Materials Structure   unpublished
Stručný přehled činnosti v letech 2012−2014 V letech 2012-2014 byla Krystalografická společnost pořa datelem či spolupořadatelem tradičních Roz ho vo rů, ko lok vií Struktura a dalších akcí. Rozhovory, konference V rámci "Rozhovorů o aktuálních otázkách v rtg strukturní analýze" se konaly následující semináře: 289. ROZHOVORY MFF UK, Praha, 1. 2. 2012 60 let Matematicko-fyzikální fakulty UK V. Valvoda, R. Kužel: Historie skupiny strukturní analýzy na MFF UK, R. Kužel, S. Daniš: Současné vybavení
more » ... rtg laboratoře na MFF UK. Jaké jsou možnosti, co měřit, na čem a proč. Instalované strukturní databáze. V. Holý, X. Martí, L. Horák, J. Endres, J. Matějová, M. Barchuk, S. Daniš: Rozptyl rtg záření na epitaxních nanostrukturách. R. Kužel, Z. Matěj, T. Brunátová, V. Valeš, S. Daniš: Práško vá difrakce na MFF UK (nanoprášky, nano krysta-lické vrstvy, nanotrubky, submikrokrystalické objemové materiály). J. Šmilauerová, M. Janeček: Studium fázových transformací v titanových slitinách L. Sodomka (Liberec): Vzpomínky na české fyziky rtg záření. P. Javorský, J. Prchal, J. Prokleška, S. Mašková, M. Kra-toch vílová, J. Fikáček: Krystalová struktura a magne tismus (magnetická anizotropie, neutronová difrakce, měření za vysokých tlaků, hydridy, krystalové struktury) M. Pospíšil: Řešení organicko-anorganických hybridních struktur metodami molekulárních simulací. J. Čížek: Využití pozitronové anihilační spektroskopie pro charak-teri zaci defektů. Z. Matěj: Možnosti studia velikosti krystalitů a jejich distribuce metodou modelování celého difrakčního záz-namu Exkurze v laboratořích Organizace: R. Kužel, S. Daniš, V. Holý 290. ROZHOVORY Ústav experimentálnej fyziky SAV, 29. 3. 2012 M. Jergel: Aplikácia techník XRR a GISAXS pre štúdium vysokovýkonných rtg. zrkadiel, P. Šutta: Difrakčná ana-lýza vrstiev mc-Si:H pre fotovoltaické aplikácie, M. Čer-ňanský: Poznámka k tvarovému faktoru difrakčných profilov, P. Beran: Materiálový výzkum na neutronovém difraktometru MEREDIT@NPI Rež, M. Petrák: Výzkum-ný ústav anorganické chemie, a.s. a jeho aktivity v oblasti materiálového výzkumu, K. Saksl: Štruktúra amorfných mate ri álov hodnotená metódami rtg. a neutrónovej dif-rakcie, rtg. absorbčnej spektroskopie a metódou Re verse Monte Carlo, P. Bezdička: Jeden den rentgenáře, V. Lan-ger: Zda-li být, či nebýt redaktorem Acta Crystal logra phica C., V. Jorík: Prášková difrakcia na kokryš táloch, E. Dob-roč ka: Textúra v tenkých vrstvách rastených na mono-kryštalických podložkách, T. Havlík: Využitie rtg difrakcie pri materiálovej recyklácii odpadov, N. Ganev: Současné možnosti a omezení aplikace rtg tenzometrie v materi álo-vém inženýrství a průmyslu, L. Smrčok: Syn chro trónová XRD a XRF analýza rímskych glazo vaných crepov. Organizace: V. Kavečanský, L. Smrčok 291. ROZHOVORY Masarykova univerzita a Vysoké učení technické v Brně, 17. 6. 2013 M. Meduňa: Struktura heteroepitaxních mrížkově nepřiz-půso bených materiálů, O. Caha: Strukturní vlastnosti epi-tax ních vrstev topologických izolátorů-porovnání labo-ratorních zdrojů s různými výkony, T. Roch: Rtg. analý za tenkých vrstiev a povlakov v CEFKS KEF FMFI UK v Bratislave, J. Maršík: Difraktometrie Rigaku, P. Roup co-vá: Magneticky měkké nanokrystalické materiály, M. Pas-ciak: Prob ing lo cal struc ture with dif fuse scat ter ing, M. Du šek: Malé molekuly, které se nám nepodařilo dobře změřit. Exkurze v laboratořích. Organizace: P. Mikulík 292. ROZHOVORY Ústav makromolekulární chemie AV ČR v Praze, 13. 12. 2013 Krystalografie ve fyzice a chemii J. Kulda: Nano-scale or der and dy nam ics in Pb-based relaxor ferro elec trics, V. Holý: Struktura topologických izo látorů, D. Havlíček: Využití práškové difrakce ke sledo-vání tuhých polutantů v ovzduší, P. Vojtíšek: Stereo-chemie, M. Koman: Nové meďnaté tetramérne komplexy Organizace: J. Hašek, R. Kužel
fatcat:wh7mpkvptrgznewbk2dmph6btu