Tradition of Ethical Education at Czech Schools
Tradice etické výchovy na českých školách

Kamila Šťastná
2013 e-Pedagogium  
Abstrakt Článek je aktuálním příspěvkem v souvislosti se zavedením etické výchovy do českých škol. Jeho cílem je seznámit čtenáře s tradicí mravní výchovy na českých školách. Soustředí se na problematiku zavedení mravní výchovy jako předmětu a zkoumá jeho vývoj ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Koncentruje se na výuku mravní výchovy na obecných, pokusných a reformních školách. Předkládá konkrétní pedagogické postupy, zabývá se tehdejšími cíli, osnovami a metodami předmětu.
more » ... ami předmětu. Abstract This article is a topical contribution to the issue of implementation of ethical education at Czech schools. Its goal is to familiarize the reader with the tradition of moral education at Czech schools. It focuses on the issue of introduction of moral education as a subject and examines its development in the twenties and thirties of the last century. It concentrates on teaching moral education at general, experimental and reform schools. It presents concrete pedagogical practices, deals with the then targets, curricula and subject methods. Odborné články a statě I/2013 8 Úvod Etická výchova byla do českých škol zavedena v roce 2010 jako nový doplňkový předmět. Nedochází k tomu v Čechách ale poprvé. Oficiální počátek spadá do roku 1922, kdy byla etická výchova vyučována v rámci předmětu občanská nauka a výchova na obecných a měšťanských školách. V tomto příspěvku se podíváme na samotný začátek tohoto předmětu; bude nás zajímat, jak probíhala výuka mravní výchovy na škole obecné, pokusné a reformní, a dále budeme zkoumat její tehdejší cíle, obsah a metody. Dobových pramenů na toto téma se nám zachovalo poměrně mnoho. Předně jsou to různé návrhy a nařízení a také zákon ministerstva školství. Dalším důležitým pramenem je příspěvek Pedagogického ústavu v Praze, v němž nalezneme návrh cíle, osnov a metod mravní výchovy. Je zde také dílo Josefa Černého, který podal návrh osnov, podobně jako pedagogický ústav, avšak s tím rozdílem, že začlenil mravní výchovu do občanské nauky a výchovy. Významným pramenem je rozsáhlé dílo od Miloslava Skořepy. Nalezneme v něm finální podobu občanské nauky a výchovy, jak se učila na obecných školách. V jeho spise se nacházejí podnětné náměty, které by mohl pedagog využít i v dnešní době. Významnou knihu o mravní výchově sepsal Josef Bartoň, kde nastínil zcela jedinečnou koncepci mravní výchovy. Z novějších pramenů je třeba zmínit dílo Růženy Váňové a Dany Nejedlé, v němž se objevuje celá řada textů různých autorů o mravní výchově na reformních školách. Zajímavý je i článek od Gabriely Medveďové, která pojednala o počátcích občanské nauky a výchovy v Čechách.
doi:10.5507/epd.2013.002 fatcat:netitwmpvfcqtc272y2jb27xli