Yoksulluk ve Medya: Yoksulların Bakış Açısından Yoksulluğun Medyada Temsili

ADEM DOĞAN
2015 Journal of International Social Research  
Küresel bir sorun olan yoksullu un medyada temsili önemli bir tartı ma konusudur. Bu çalı manın temel amacı, medyada yer alan haber ve programlarda yoksullu un temsilini "yoksulların bakı açısından" de erlendirmektedir.Bu çalı manın verileri, Elazı merkezde bulunan 37 mahallede ikamet eden 200 ki ilik bir örneklem gurubu üzerinde yapılan alan ara tırmasıyla elde edilmi tir. Ara tırmanın sonuçlarına göre; yoksullar, yoksullu un medyada temsili noktasında memnuniyet içerisindedirler. Yoksullar
more » ... yaya güven duyduklarından dolayı medyada yoksullu un temsilinin mevcut yapıda devam etmesi gerekti i yönünde bir kanaate sahiptirler. Yoksullar medyada özelliklede televizyondan yayınlanan haber ve programlara güven duygusuyla bakmakta ve dolayısıyla bu yayınların etkisinde kalmaktadır. Bu veriler do rultusunda yoksullar üretilen gerçekli i, farkına varmadan, asıl gerçeklik olarak kabul etmektedirler eklinde bir de erlendirmede bulunmak mümkündür. Anahtar Kelimeler; Yoksulluk, Medya, Medya Temsili. Abstract The represantation in media of poverty that is a global problem, is an important debate issue. The main aim of this study is to evaluate represantation of poverty in media news and programs from the perspective of poor.The data of this obtained from the field research which performed on a sample group that 200 people living in centre of Elazı . According to the results of the study, poor people in sample group are pleased about represantation of poverty in media. Poor people thinks that it is necessary to continue existing structure of represantation poverty because of they trust the media. Poor people especially trust news bad programs in television therefore they effected by this broadcasting. In line those data, poor people accept produced reality as actual reality.
doi:10.17719/jisr.20153813694 fatcat:5txpdrfiivburomklfhnsykfae