Perifraziškai sudaryti lietuvių ir latvių veiksmažodiniai frazeologizmai

Lilija Kudirkienė
1976 Kalbotyra  
Kalbant apie frazeologizacijos procesą, ligi šiol daugiausia buvo nagrinėta frazeologizmų kilmė -šaltiniai, iš kurių ilgainiui frazeologizmai išsirutuliojo (žr. L.P. Smito, A. Kunino darbus l ). Nors pastebėta, kad posakis virsta frazeologizmu, ėmus jį visuotinai vartoti perkeltine reikšme, į pačius reikšmės perkėlimo būdus dėmesio kreipta labai nedaug. Nebandant tų būdų diferencijuoti, reikšmės perkėlimas dažniausiai tiesiog vadinamas metaforizacija (8. Larinas, V. Telija, V. Nikitinas, iš
more » ... es V. Žukovas) arba skiriamas dvejopas reikšmės perkėlimasmetaforinis ir metoniminis (A. Kuninas, I. Černyševa 2 , B. Kalinauskas). Tiesa, vienas kitas tyrinėtojas mini, kad frazeologizmai yra tropinės kilmės (E. Emirova, Z. Valiusinskaja-Donskova) arba teigia frazeologizmus kilus iš metaforų bei palyginimų (A. Fiodorovas). Tačiau visų apsiribojama tik iliustracijomis, specialių tyrinėjimų tuo klausimu nėra. Beje, kai kurie frazeologai (pvz., A. Molotkovas) apskritai neigia, kad frazeologizmo reikšmę galima traktuoti kaip perkeltinę homoniminio laisvoj o žodžių junginio at~vilgiu. Kaip rodo lietuvių ir latvių kalbos frazeologinė medžiaga 3 , frazeologizmo reikšmė gali būti tropinės ir netropinės kilmės 4 • Veiksmažodinei frazeologijai S (kaip ir apskritai frazeologijai) būdingiausias metaforinis reikšmės perkėlimas, bet jis anaiptol ne vienintelis. Šnekamojoje ir raštų kalboje funkcionuoja daug metoniminių, perifrazinių frazeologizmų, frazeologizmų, kurių pagrindinė darybinė priemonė 1 JI. o. CMHT,pa3eOJIOrHlIaHrJIHilcKOro1l3bIKa,M., 1959;A. B. KYHHH, pa3eOJIOrHlI C08peMeHHoro aHrJIHHCKOro 1I3b1Ka, M., 1972; A. B. KYHHH, OYTH o6pa308aHHlI 4>pa3eo.~o rHqeCKHX e.D.HHHU, "I1HocTpaHHble 1I3blKH 8 llIKOJIe", 1971, N2 I, p. 8 -21. 2 L Černyševa skiria dar trečią frazeologizavimosi būdąreikšmės išplėtimą (pacUlupeltue 3Ita'leItUJl). 3 Lietuviški frazeologizmai rinkti iš tautosakos, grožinės literatūros, publicistikos ir šnekamosios kalbos, latviški -iš tautosakos, grožinės literatūros ir publicistikos_
doi:10.15388/knygotyra.1976.21775 fatcat:ktnwv6wru5fs5nmtz7skjqw3eq